Statlig ersättning för vårdkostnader

FPA betalar i vissa situationer ersättning ur statens medel för kostnader för vård som getts inom den offentliga hälso- och sjukvården till den kommun eller samkommun som anordnar offentlig hälso- och sjukvård.


Ersättning betalas för

 • kostnader för vård som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har ansett vara nödvändig
 • kostnader för primärvård och specialiserad sjukvård
 • tjänster som är avgiftsfria för patienten, till exempel rådgivningsbyråtjänster och besök som personer under 18 år har gjort på en hälsovårdscentralläkares mottagning.

Ersättningen uppgår högst till beloppet av de kostnader som produktionen av tjänsten har orsakat, från vilket de klientavgifter som uppburits av personen har dragits av.

Kostnader som ersätts

FPA betalar statlig ersättning för kostnaderna för vården av en patient om personen har visat upp ett giltigt intyg över rätt till vård för vårdgivaren, till exempel

 • ett europeiskt sjukvårdskort som har beviljats av ett annat land eller ett intyg som tillfälligt ersätter detta
 • ett förhandstillstånd för att söka vård (blankett S2) som har beviljats av ett annat land
 • ett europeiskt sjukvårdskort för pensionärer som har beviljats av FPA och som har en limegrön baksida
 • Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som har beviljats av FPA.
 • ett pass från ett annat nordiskt land, Förenade kungariket eller Australien.

Statlig ersättning betalas även för kostnaderna när en person som inte har en hemkommun i Finland har fått brådskande vård. En förutsättning är att kostnaderna inte har kunnat uppbäras av personen själv eller någon annan instans, till exempel en reseförsäkring eller annan privat försäkring.

Kostnaderna för förflyttning mellan sjukhus av en patient som är inskriven för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland ersätts ur statens medel, om

 • ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för patientens vårdkostnader och patienten flyttas från en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland till en annan för att få vård
 • patienten bor i ett annat nordiskt land och flyttas till sitt bosättningsland för fortsatt vård.

I situationer med köpta tjänster kan utbetalning av statlig ersättning komma i fråga i fall där den offentliga hälso- och sjukvården har köpt vården av en privat serviceproducent i Finland eller av en serviceproducent inom hälso- och sjukvården som är verksam i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. En förutsättning är att statlig ersättning över huvud taget betalas för vårdkostnaderna för patienten som har fått vård.

Statlig ersättning betalas för kostnaderna för att ordna tolkning åt en patient som vårdas, om det enligt den bedömning som har gjorts av en yrkesutbildad person som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården har varit motiverat att använda en tolk.

Kostnader som inte ersätts

FPA betalar ingen statlig ersättning för följande kostnader

 • klientavgifter
 • överanvändningsavgifter
 • kostnader för översättning av dokument
 • transportkostnader, när patienten inte är inskriven vid vårdinrättningen
 • kostnader för förflyttning till ett sjukhus utomlands (undantaget är förflyttning till ett sjukhus i ett annat nordiskt land)
 • kostnader för akutvård, när tjänsten har skaffats av en privat serviceproducent eller räddningsväsendet
 • vårdkostnaderna när en person har kommit till Finland för att söka vård utan ett förhandstillstånd (blankett S2) som har beviljats av ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. I det här fallet ersätts inte heller kostnaderna för tolkning.

Ansökan om statlig ersättning

Ansökan om statlig ersättning från FPA kan göras med blankett Y 31. Ersättning ska sökas senast inom tolv månader efter utgången av den månad då kostnaderna har uppkommit.

Till ansökan om statlig ersättning ska bifogas en kopia av personens intyg över rätt till vård. Inget intyg över rätt till vård krävs när det har varit fråga om brådskande vård.

FPA:s center för internationella ärenden ger mer information om statlig ersättning i den telefontjänst som är avsedd för myndigheter.

Överklagande av FPA:s beslut

En kommun eller samkommun kan söka ändring i FPA:s beslut om statlig ersättning genom att överklaga till Besvärsnämnden för social trygghet och vidare till försäkringsdomstolen.