Ett försäkringsbolag kan även ansvara för kostnaderna om personen har en reseförsäkring eller en annan privat försäkring. Då ska patienten i allmänhet själv ansöka om ersättning från sitt försäkringsbolag i efterhand.

När en person som kommer från utlandet har rätt till vård i Finland med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal om social trygghet är det i första hand landet som ansvarar för personens sjukvårdskostnader som bär ansvaret för kostnaderna för vården som getts i Finland. En privat försäkring kan dessutom ersätta patienten för kostnader som han eller hon annars skulle bli tvungen att betala själv.

Exempel. Irländaren Thomas är på semesterresa i Finland. Han ramlar och bryter armen. Han har ett europeiskt sjukvårdskort och en privat reseförsäkring. Med det europeiska sjukvårdskortet får Thomas vård för samma klientavgift som kommuninvånare betalar, och vårdgivaren ansöker om statlig ersättning för kostnaderna från FPA. Thomas kan ansöka om ersättning från sitt försäkringsbolag för de kostnader som han själv har betalat, till exempel klientavgifterna. Försäkringsbolaget ersätter honom för kostnaderna enligt sina avtalsvillkor.

Trafikskada

Den lagstadgade obligatoriska trafikförsäkringen i Finland ersätter person- och egendomsskador som orsakats i trafiken. Eftersom det inte finns några bestämmelser om ersättning av trafikskador i EU-lagstiftningen tillämpar Finland sin nationella lagstiftning vid trafikskador.

För personskador utbetalas ersättning oberoende av den skadeorsakande personens vållande enligt principen om strikt ansvar. Den skadelidandes hemort eller nationalitet har ingen betydelse för ersättningen av kostnaderna.

  • Om en patient som kommer från utlandet har råkat ut för en trafikskada i Finland ska den offentliga hälso- och sjukvården söka ersättning för vårdkostnaderna från det försäkringsbolag som ansvarar för trafikskadan eller reda ut ärendet via Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen fungerar som en samarbetsinstans för försäkringsbolag som idkar trafikförsäkringsverksamhet i Finland.
  • Om försäkringsbolaget eller Trafikförsäkringscentralen inte ersätter kostnaderna för vården av en patient från utlandet kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning för kostnaderna från FPA. Som bilaga till ansökan behövs försäkringsbolagets eller Trafikförsäkringscentralens beslut om att ersättningsansökan inte kan handläggas eller att det inte är fråga om en ersättningsgill trafikskada.

Trafikskador hör till de kostnader som försäkringsbolag ersätter till fullt belopp. Detta innebär att försäkringsbolagen ersätter den offentliga hälso- och sjukvården för de faktiska kostnaderna för vården av en person som har skadats i trafiken. Patientens resekostnader till läkare eller sjukhus kan också ersättas. Vård som getts inom den privata sektorn kan ersättas på basis av en betalningsförbindelse.

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som blivit råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelse av den lagstadgade trafikförsäkringspremien. Ett fordon som förs in i Finland för tillfälligt bruk ska ha en giltig trafikförsäkring.

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdom

Vårdkostnader som orsakats av olycksfall i arbetet och yrkessjukdom ersätts till fullt belopp oberoende av om arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland eller har en hemkommun här.

Arbetstagaren ska anmäla skadefall till arbetsgivaren, som gör en anmälan till försäkringsinstitutionen. Ersättningsärendet inleds i och med arbetsgivarens anmälan. Även den skadade eller vårdinstansen kan inleda ärendet genom att lämna in en skriftlig anmälan till försäkringsinstitutionen. Ersättningsförfarandet beskrivs på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats.

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar handläggs i privata försäkringsbolag samt av Statskontoret, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

  • Statskontoret ersätter olycksfall och yrkessjukdomar som inträffat eller uppkommit i statens tjänst.
  • LPA ersätter olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar hos lantbruksföretagare och stipendiater.
  • TVK ersätter olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som inträffat eller uppkommit i arbetet hos små arbetsgivare eller om arbetsgivaren har underlåtit att uppfylla sin försäkringsskyldighet. TVK är kontaktinrättning när en arbetstagare som kommit från ett EU-/EES-land, Schweiz, Québec i Kanada eller Israel har fått vård i Finland på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom.

Om arbetsgivaren inte har någon försäkring i Finland ska vårdgivaren till TVK överlämna den skadades namn- och adressuppgifter, arbetsgivarens namn och kontaktinformation samt journaler eller en annan medicinsk redogörelse för olycksfallet i arbetet och den vård som getts. Om den offentliga hälso- och sjukvården har blankett A1 eller E 101 gällande den skadade personen ska även en kopia av denna bifogas dokumenten.

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som blivit råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelse av den lagstadgade trafikförsäkringspremien. Ett fordon som förs in i Finland för tillfälligt bruk ska ha en giltig trafikförsäkring.

Yrkessjukdom som uppkommit utomlands

Om en person misstänks ha en yrkessjukdom och den sista exponeringen för sjukdomen sannolikt har inträffat i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz eller i en stat med vilken Finland har ett avtal om social trygghet kan ett E-läkarutlåtande skickas till TVK. TVK för ärendet vidare till det behöriga landet, det vill säga vanligtvis den skadades hemland. TVK kan ersätta vårdkostnaderna först efter att ett betalningstillstånd har erhållits från det land som ansvarar för kostnaderna för personens yrkessjukdom.

Vårdkostnaderna kan ersättas ur olycksfallsförsäkringen först efter att man har avgjort om det är fråga om ett ersättningsgillt olycksfall i arbetet eller en ersättningsgill yrkessjukdom. För att avgöra ärendet behövs redogörelser av arbetsgivaren och arbetstagaren.

  • Om tillräckliga redogörelser inte kan erhållas fattar försäkringsinrättningen ett beslut om avbrytande.
  • Om det inte är fråga om ett ersättningsgillt olycksfall i arbetet eller en ersättningsgill yrkessjukdom eller om man inte har kunnat avgöra huruvida ärendet är ersättningsgillt (beslut om avbrytande) kan vårdkostnaderna inte ersättas. Försäkringsinrättningen meddelar den offentliga hälso- och sjukvården om situationer av det här slaget.

När en arbetstagare är försäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har ett avtal om social trygghet, ber TVK den behöriga inrättningen i det aktuella landet om ett betalningstillstånd innan ersättningarna betalas ut. Samarbetet mellan inrättningarna kan vara långsamt, och det kan ta tid att få ett betalningstillstånd. Den offentliga hälso- och sjukvården bör beakta detta i förfallodagarna på fakturorna.

Om försäkringsbolaget eller TVK inte ersätter vårdkostnaderna kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning för kostnaderna från FPA. Då behövs TVK:s eller försäkringsinrättningens skriftliga beslut eller meddelande om att ansökan om ersättning inte kan handläggas som bilaga till ansökan.