Fakturering av kostnaderna

En person som kommer från utlandet kan med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal om social trygghet få vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland för samma klientavgift som en person som bor i Finland, även om han eller hon inte har en hemkommun i här.


EU-lagstiftningen och de internationella avtalen om social trygghet påverkar vilket land som ansvarar för en persons sjukvårdskostnader. I Finland fastställer FPA vilket land som ansvarar för kostnaderna för en persons sjukvård.

Vårdkostnaderna kan faktureras mellan länderna i efterhand. FPA administrerar faktureringen och betalningen av kostnaderna mellan länderna samt ersätter de vårdkostnader som har uppkommit inom den offentliga hälso- och sjukvården som en statlig ersättning till kommunerna och samkommunerna.

 • Exempel 1. Niilo bor i Finland och arbetar i Estland. Estland ansvarar för Niilos sjukvårdskostnader. Eftersom Niilo bor i Finland har han även en hemkommun i Finland. Niilo får vård på samma sätt som andra personer som bor i Finland, men FPA ersätter hemkommunen eller samkommunen för sjukvårdsdistriktet för kostnaderna som vården av Niilo har medfört. Dessutom fakturerar FPA Estland för vårdkostnaderna.
 • Exempel 2. Mert bor i Estland och arbetar som busschaufför i huvudstadsregionen i Finland. Magistraten registrerar ingen hemkommun för Mert, eftersom Mert har sitt hem i Estland och bor i en personalbostad i Helsingfors. Mert är dock arbetspensions- och sjukförsäkrad i Finland och har ett FPA-kort. Finland ansvarar för Merts sjukvårdskostnader. Mert kan använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och får FPA-ersättningar för kostnaderna för privat hälso- och sjukvård. Dessutom betalar Finland ersättningar till Estland om Mert använder hälso- och sjukvårdstjänster i Estland.

Om en person som kommer från utlandet har råkat ut för en trafikolycka eller om vårdbehovet beror på ett olycksfall i arbetet som inträffat i Finland eller en yrkessjukdom som har uppkommit i en finländsk arbetsgivares tjänst är det i första hand försäkringsbolaget som ska ersätta vårdkostnaderna. Ärendet ska i första hand redas ut med skadeförsäkringsbolaget, Trafikförsäkringscentralen (TFC) eller Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

Avgifter som uppbärs av patienten

Av en person som kommer från utlandet uppbärs klientavgiften för kommuninvånare om han eller hon har en hemkommun i Finland som registrerats i befolkningsdatasystemet eller om han eller hon visar upp ett adekvat intyg över rätt till vård för vårdgivaren. Det kan vara fråga om en situation där

 • en person som kommer från ett EU-/EES-land eller Schweiz vistas tillfälligt i Finland och behöver medicinskt nödvändig vård och påvisar sin rätt med ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av ett annat land.
  • En person som bor i ett nordiskt land kan påvisa sin rätt med passet eller ett identitetsbevis.
  • En person som bor i Australien kan påvisa sin rätt med ett australiensiskt pass.
 • En person arbetar i Finland, men saknar hemkommun här och påvisar sin rätt med Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljats av FPA.
 • En person har ett förhandstillstånd för vård i Finland (blankett S2) som har beviljats av ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Om personen inte har något intyg över rätt till vård ska han eller hon i första hand själv skaffa intyget från sin egen sjukförsäkringsinrättning. FPA:s center för internationella ärenden kan vid behov reda ut vilken rätt en person som kommer från utlandet har till vård i Finland.

De faktiska kostnaderna för vården kan uppbäras av en person som kommit från utlandet, om han eller hon

 • inte visar upp ett giltigt intyg över rätt till vård för att få den aktuella vården
 • har fått brådskande vård och har kommit till Finland från ett land som inte är ett EU-/EES-land, Schweiz eller Australien
 • har kommit till Finland enkom för att söka vård eller anlita en annan tjänst inom hälso- och sjukvården.

FPA betalar statlig ersättning för vårdkostnaderna för personer som kommit från utlandet

I vissa situationer betalar FPA statliga ersättningar för kostnaderna för vården av en person till den kommun eller samkommun som anordnar den offentliga hälso- och sjukvården.