Valvira on julkaissut hammasamalgaamin käyttöä koskevan uuden ohjeen