Kostnader för rehabilitering utomlands

Du kan få ersättning från FPA i efterhand för rehabiliteringskostnader utomlands. Möjligheten att få ersättning och ersättningens storlek varierar beroende på om du får ersättning på basis av sjukförsäkringslagen eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.


Om ditt rehabiliteringsbehov har orsakats av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, ska du fråga om ersättning av kostnaderna med ditt försäkringsbolag. I dessa situationer ersätter FPA inte kostnaderna.

Rehabiliteringsersättning utifrån sjukförsäkringslagen

Du kan få ersättning från FPA i efterhand för kostnader för medicinsk rehabilitering i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, om du har sökt dig till landet för att till exempel använda fysioterapeutiska tjänster eller om du har blivit akut sjuk och själv betalat kostnaderna för medicinsk rehabilitering i samband med vård.

Om du söker dig till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för medicinsk rehabilitering, såsom fysioterapi, ersätts kostnaderna på samma sätt som motsvarande rehabilitering inom den privata hälso- och sjukvården i Finland.

Om rehabiliteringen har varit medicinskt nödvändig vård enligt lagstiftningen och vårdpraxisen i det vårdgivande EU-/EES-landet eller Schweiz och du har betalat kostnaderna själv, kan du få ersättning upp till högst den nivå som motsvarar kostnaden för motsvarande rehabilitering inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.

  • Vårdgivaren beslutar om den medicinska rehabiliteringen är medicinskt nödvändig vård.
  • Vårdgivaren beslutar även om du kan få medicinsk rehabilitering med det europeiska sjukvårdskortet.
  • I allmänhet är rehabilitering inte medicinskt nödvändig vård och du kan inte få rehabilitering med det europeiska sjukvårdskortet.

Du kan ansöka om ersättning från FPA för rehabiliteringskostnader inom sex månader från betalning med blankett SV 128.

Om du har sökt dig till ett annat land är ett EU-/EES-land eller Schweiz för att få vårdtjänster i form av rehabilitering, kan du inte få ersättning från FPA för kostnaderna på basis av sjukförsäkringslagen.

Rehabilitering för personer med grava handikapp

På basis av rehabiliteringslagen ersätter FPA under vissa förutsättningar rehabilitering som ges utomlands och som FPA är skyldig att ordna. Ersättning i efterhand av kostnader för rehabilitering på basis av rehabiliteringslagen förutsätter att du ger FPA uppgifter om innehållet i och serviceproducenten för rehabilitering som ges utomlands. Rehabilitering ersätts på olika sätt beroende på om den har getts i ett EU-land eller ett annat land.

Du kan få ersättning för rehabilitering som getts i ett annat EU-land om

  • rehabiliteringen i Finland hade hört till rehabilitering som FPA är skyldig att ordna
  • rehabiliteringen baserar sig på en rehabiliteringsplan för 1–3 år som upprättats vid en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården eller en motsvarande utländsk vårdenhet
  • rehabiliteringen som ges utomlands motsvarar kraven som ställts för rehabiliteringens innehåll och omfattning i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
  • rehabiliteringen ges på ett språk som du behärskar
  • du har fått ett positivt rehabiliteringsbeslut från FPA.

Rehabiliteringen ersätts i allmänhet tidigast från och med början av den månad som du lämnade ansökan till FPA. Av särskilda skäl kan rehabiliteringen dock ersättas för längre tid. Vistelse utomlands kan vara ett sådant särskilt skäl. Rehabilitering ersätts dock inte för längre tid än sex månader innan ansökan.

Du kan få ersättningar även för rehabilitering för personer med grava handikapp som ges utanför EU. Detta förutsätter förutom ovan angivna villkor även att motsvarande rehabilitering inte har varit tillgänglig i Finland eller att ett annat skäl föreligger för dess ersättning.

Kostnaderna för rehabilitering utomlands ersätts till högst den nivå som hade ersatts om rehabiliteringen hade getts i Finland på basis av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. I alla situationer får du ersättning för högst de verkliga kostnaderna som du har betalat.

Du kan ansöka om ersättning för rehabilitering som getts utomlands inom sex månader från användningen av tjänsten eller betalningen.

Psykoterapi utomlands

FPA ersätter på basis av sjukförsäkringslagen kostnaderna för psykoterapi som getts i ett EU-/EES-land eller Schweiz. På basis av sjukförsäkringslagen betalas ersättning endast om psykoterapin har getts av en läkare.

Kostnaderna för rehabiliteringspsykoterapi som ges utomlands ersätts inte på basis av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.