Faktureringen av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands påverkas av

 • i vilket land du får vård
 • om du har insjuknat akut i landet eller rest till landet i syfte att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna
 • om du får vård inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården i landet.

En vårdgivare utomlands kan förutsätta förhandsbetalning eller betalning av en garantisumma innan vården ges.

Finländska myndigheter kan inte ge enskilda prisuppgifter för hälso- och sjukvårdstjänster utomlands. Ta alltså själv reda på kostnaderna för din vård om möjligt på förhand från vårdgivaren eller myndigheterna i mållandet.

Om du själv har betalat vårdkostnaderna utomlands kan du ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.

I EU-länderna är vårdpriserna samma för alla

I EU-länderna kan serviceproducenter inom hälso- och sjukvården fritt sätta sina priser. Förutsättningen är dock att priserna inte ger upphov till diskriminering mellan de som bor stadigvarande i mållandet och patienter som kommer från andra EU-länder för vård.

I EU-länder ska serviceproducenter inom hälso- och sjukvården

 • tillämpa samma pristabell på patienter som kommer från andra EU-länder som på inhemska patienter

eller

 • debitera ett pris som beräknas utifrån objektiva och icke-diskriminerande kriterier, om ett jämförbart pris inte finns för inhemska patienter.

Vårdgivaren är skyldig att ge dig ett kostnadsförslag för den planerade vården. Vårdgivaren ska även ge en tydlig faktura och kvitto på vården, för att du ska kunna få ersättning för vården.

Avgifter för vården

Avgifter som kan tas ut för vården kan vara till exempel

 • klientavgifter, som kan vara fasta för alla patienterna
 • självriskandel, som i allmänhet är en del av vårdens totalkostnader
 • jouravgifter
 • läkemedelsbehandling på sjukhuset, som kan prissättas till exempel per tablett eller per läkemedelspreparat
 • besöksavgifter för öppenvård
 • avgifter för vård på vårdavdelning eller sjukhus
 • laboratoriekostnader
 • separata kostnader för läkarintyg och utlåtanden samt översättningar av dem
 • tolkning
 • kostnader för sjuktransport
 • medicinska tillbehör
 • andra tillbehör och tjänster som används under vården, till exempel lakan, sjukhuskläder, städning, måltider, TV, telefon och eget rum.

Inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården i många EU-länder är klientavgiften som patienten ska betala mindre än klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Å andra sidan kan klientavgiften även vara större än inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Det är även möjligt att vårdgivaren tar full betalning för vården.

Ta om möjligt reda på vårdkostnaderna i förhand.

Betalning

Utomlands är det vanligt att vårdgivaren debiterar patienten för vårdavgifterna i samband med vården. I vissa länder ska vården betalas till läkaren eller sjukhuset i samband med vården eller direkt efter den.

I allmänhet förutsätter vårdgivarna utomlands kontant betalning eller betalning med betalkort vid vårdenheten. Det har hänt att man inte har låtit patienter lämna vårdenheter utomlands innan de erlagt betalning.

En del vårdgivare ger en faktura på vården som ska betalas i efterhand. Detta är dock sällsynt. Observera att

 • betalning av faktura i efterhand i Finland förutsätter tillräckliga uppgifter om betalningsmottagaren, såsom IBAN-kontonummer
 • Förutom bankens serviceavgifter kan du få betala transaktionskostnader för betalningen.

För kontoöverföringar utanför euroområdet eller utskick av bankcheckar rekommenderar vi att du ber om adressuppgifter för den mottagande banken.

Om det är möjligt bör du på förhand klargöra med vårdgivaren hur vården debiteras och hur betalningen ska ske.

Se till att du får kvitto på alla betalningar.