Vårdkostnader utomlands

För hälso- och sjukvårdstjänster utomlands uppbärs i allmänhet en klientavgift. Prissättningen av hälso- och sjukvårdstjänster och klientavgifterna beräknas på olika sätt för varje land. Situationen påverkas även av om landet tillämpar EU-lagstiftningen.


Klientavgiften för hälso- och sjukvårdstjänster utomlands kan grunda sig på till exempel tjänstens produktifiering eller produktpris eller mållandets marknadspris. Kostnaden som uppbärs kan grunda sig även på om hälso- och sjukvårdstjänsten har producerats med offentliga eller privata medel.

Utgångspunkten utomlands är att klienten själv betalar kostnaderna för vården. EU-lagstiftningen och de internationella överensstämmelserna som social trygghet som Finland har ingått kan förändra situationen i vissa situationer så att du själv inte behöver betala alla uppkomna vårdkostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna om

  • du får medicinskt nödvändig vård i ett EU-/EES-land eller Schweiz med det europeiska sjukvårdskortet eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet
  • FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
  • den offentliga hälso- och sjukvården har ordnat din vård utomlands som en köpt tjänst
  • du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och har registrerat dig hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland med det av FPA utfärdade intyget över rätt till vårdförmåner
  • du insjuknar under en tillfällig vistelse i Australien och får vård inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården.

Du står i allmänhet själv för vårdkostnaderna om du får vård i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Totalkostnaderna för vården kan bestå av flera olika faktorer

Vårdkostnaderna utomlands omfattar i allmänhet alla kostnader som hör till vården, till exempel vårdpersonalens arbete och andra personaltjänster samt kostnader för utrymmen, måltider, städning, sjukhus- och sängkläder. En separat avgift kan även tas ut för vårdmaterial och vårdåtgärder samt läkemedel. Även tolkningskostnader och kostnader för översättning av patienthandlingar hör till vårdkostnaderna som faktureras.

Ansökan om ersättning

Du ansöker om ersättning för kostnaderna för vård utomlands hos FPA med blankett SV 128 inom sex månader efter att du betalat kostnaderna.

Reseförsäkringen eller en annan privat försäkring kan ersätta vårdkostnader som uppstår utomlands. Försäkringsbolaget kan ersätta kostnader direkt till vårdgivaren eller i efterhand mot en kvitterad faktura. Ta reda på ersättningen av kostnader från försäkringsbolaget.