Sjukvårds­ersättningar

FPA ersätter kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt läkemedels- och resekostnader i samband med vård. Ersättning ges även för vårdkostnader samt läkemedels- och resekostnader i samband med vård utomlands.


FPA betalar sjukvårdsersättningar för en

 • läkares och tandläkares arvoden
 • kostnader för undersökningar och behandlingar som en läkare eller tandläkare har ordinerat
 • kostnader för läkemedel som en läkare har ordinerat
 • kostnader för resor i samband med sjukdom.

Arvodena, undersökningen och vården baserar sig på en ersättningstaxa som anger ersättningens belopp. I allmänhet är kostnaden som du betalar högre än ersättningstaxan.

Sjukvårdsersättningar kallas ofta FPA-ersättningar i talspråk.

Från och med 1.3.2016 ersätter FPA också vård som getts i form av distanstjänster. Med distanstjänster avses sjukvårdstjänster som ges via videoförbindelse.

Du får direktersättning med FPA-kortet

Du får ofta ersättning direkt på läkarmottagningen genom att visa upp ditt FPA-kort. Direktersättning används till exempel för att ersätta läkarens, tandläkarens och munhygienistens arvoden samt undersökningar och behandlingar. Då drar serviceproducenten direkt av den del som FPA ersätter från avgiften. Du får även ersättning direkt då du köper läkemedel på apoteket.

Om du själv betalar hela fakturan till en serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården, kan du ansöka om ersättning från FPA inom sex månader från betalningen

 • med blankett SV 127 för kostnader för arvoden, undersökningar och behandlingar
 • med blankett SV 4 eller via FPA:s e-tjänst för kostnader för resor, övernattningar och ledsagare
 • med blankett SV 178 för kostnader för läkemedel
 • med blankett SV 128 för kostnader för vård samt läkemedels- och resekostnader i samband med vård utomlands.

Ansökningsblanketterna finns under www.kela.fi/blanketter.

FPA fastställer ersättningstaxorna för sjukvårdsersättningar

FPA fastställer ersättningstaxorna för sjukvårdsersättningar. De baseras på kvaliteten på undersöknings- och behandlingsåtgärden, arbetet som den kräver och kostnaden som den orsakar, det terapeutiska värdet av tjänsten som ska ersättas och de medel som står till förfogande för ersättningen.

Du kan inte få sjukvårdsersättningar för till exempel

 • privata institutioners expeditionskostnader
 • operationssalsavgifter
 • sjukhusens vårddagsavgifter
 • poliklinikavgifter
 • avgifter för förebyggande vård (med undantag av tandvård).

År 2016 utbetalades till 3,8 miljoner klienter sammanlagt cirka 1,84 miljoner euro i sjukvårdsersättningar enligt sjukvårdslagen. Den genomsnittliga ersättningen var cirka

 • 73 procent av klientens kostnader för läkemedel
 • 18 procent av klientens kostnader för läkarens arvoden
 • 16 procent av klientens kostnader för tandvård
 • 15 procent av klientens kostnader för undersökningar och behandlingar
 • 86 procent av klientens kostnader för resor.