Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården

I statistiken visas, per serviceproducent, de genomsnittliga priserna (medianen) på en del av de vanligaste sjukvårdstjänsterna inom den privata sektorn.


Uppgifterna grundar sig på uppgifter ur Folkpensionsanstaltens (FPA) register över sjukvårdsersättningar (1.1.-30.6.2017), vilket betyder att endast de besök eller åtgärder som det har betalats sjukförsäkringsersättning för har tagits med. De medianpriser som presenteras i statistiken har inte minskats med sjukförsäkringsersättningen, och i priserna ingår inte separat expeditionsavgift som serviceproducenten eventuellt tar ut.

Statistiken omfattar de producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster som har ingått avtal om direktersättning med FPA och för vilka FPA har en verksamhetsadress i sitt register över privata hälso- och sjukvårdsproducenter. I statistiken ingår inte uppgifter om självständiga yrkesutövare eftersom FPA inte för något register över deras verksamhetsställen.

Vi utvecklar den här statistiken och tar gärna emot kommentarer angående den: tilastot(at)kela.fi.

Stänga information

Statistiken omfattar inte serviceproducenter som det år som statistiken grundar sig på hade mindre än 20 sådana besök eller utförde färre än 20 sådana åtgärder som har granskats i detta sammanhang. Uppgifterna har grupperats enligt kommun, så att kommunen bestäms av var serviceproducentens verksamhetsställe är beläget.

 • Statistiken visar medianpriset på
  • besök hos specialistläkare (7 olika specialiteter) och icke specialiserade allmänläkare
  • 9 tandläkaråtgärder
  • 5 laboratorieundersökningar
  • 5 röntgenundersökningar
  • 1 fysioterapeutisk behandling
 • Med producent av privata hälso- och sjukvårdstjänster avses en läkarstation eller ett sjukhus, en tandläkarmottagning med en eller flera tandläkare eller ett fysikaliskt institut.
 • Medianen för det pris serviceproducenten tar ut är det mellersta priset när de priser som serviceproducenten tar placeras i storleksordning enligt besök eller åtgärd, d.v.s. hälften av patienterna har betalat högst medianpriset för besöket eller åtgärden och hälften har betalat minst medianpriset.

Serviceproducenternas namn har inte översatts till svenska. De står i den form som registrerats i FPA:s register.

Närmare uppgifter