Klientavgifter

Klienten betalar en klientavgift för en tjänst inom den offentliga hälso- och sjukvården. Kommunen fastställer avgiftens storlek. En del av tjänsterna är kostnadsfria för klienten. För klientavgifterna har man fastställt ett maximibelopp som patienten kan debiteras per kalenderår. För tjänster inom privat hälso- och sjukvård betalar klienten det pris som serviceproducenten fakturerar. FPA kan ersätta denna kostnad.


För användningen av tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården debiteras en klientavgift vars övre gräns har fastställts i lagstiftningen. Kommunen kan inte på eget initiativ ta ut en högre avgifter än de som fastställts i lagstiftningen. Om maximibeloppet för avgiften inte har fastställts, får avgiften för tjänsten vara högst lika stor som de kostnader som orsakas av produktionen av tjänsten.

Klientavgifterna fastställs årligen av den kommun eller samkommun som upprätthåller ifrågavarande verksamhetsenhet inom offentlig hälso- och sjukvård. Kommunen eller samkommunen beslutar om maximiavgiften eller en lägre avgift ska tas ut. Kommunen kan även besluta att inte ta ut någon klientavgift. Kommunen eller samkommunen som producerar tjänsten kan besluta att inte ta ut någon klientavgift. Från fall till fall kan kommunen eller samkommunen även sänka klientavgiften eller låta bli att ta ut avgiften, bland annat om uppbärandet av den skulle äventyra din eller din familjs utkomst.

För klientavgifterna inom offentlig hälso- och sjukvård samt för självriskandelen vid läkemedelsinköp och sjukvårdsresor har ett årligt avgiftstak fastställts.

Klientavgift för kommuninvånare

magistraten registrerar en hemkommun åt dig, kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du får tjänsterna för samma klientavgift som de övriga invånarna i din kommun. Klientavgiften som tas ut för vården är samma för alla kommuninvånare oberoende av medborgarskap eller från vilket land personen har kommit från till Finland.

Du får i allmänhet en faktura på klientavgiften i efterhand till din hemadress. Alternativt kan du få en faktura på klientavgiften redan vid vårdenheten. Vid vissa verksamhetsenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du betala klientavgiften direkt kontant eller med bankkort.

Klientavgifterna inom hälso- och sjukvården är i huvudsak fasta priser. Klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården påverkas inte av kostnaden för produktionen av hälso- och sjukvårdstjänsten som du använt eller vården som du fått.

Kostnadsfria hälso- och sjukvårdstjänster

I lagstiftningen finns bestämmelser om kostnadsfria hälso- och sjukvårdstjänster, av vilka man inte tar ut någon klientavgift.

Klientavgift tas inte ut för följande tjänster inom primärvården

 • hälsokontroller och hälsorådgivning
 • preventivmedelsrådgivning och andra tjänster som förebygger den sexuella hälsan och fortplantningshälsan
 • screeningbesök
 • besök på rådgivningsbyråer för barna- och mödravård
 • skol- och studerandehälsovård
 • vaccinationer som ingår i det riksomfattande vaccinationsprogrammet
 • laboratorie- och röntgenundersökningar för vilka man har gett remiss från den offentliga hälso- och sjukvården
 • hälso- och sjukvård för sjöfarare, som ordnas av Fredrikshamn, Helsingfors, Kemi, Kotka, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Raumo, Nyslott, Åbo och Vasa
 • sjukvårdstjänster som ges inom primärvården:
  • sjukdomsundersökning, medicinsk eller odontologisk diagnostik, vård och behandling, medicinska tillbehör enligt vårdplanen för behandling av långvarig sjukdom samt nödvändig medicinsk rehabilitering
  • förebygga och bota sjukdomar och lindra lidande
  • handledning som syftar till att stärka patientens engagemang i sin vård och patientens egenvård
  • i ett tidigt stadium identifiera hälsoproblem hos patienter som behöver särskilt stöd, särskilda undersökningar och särskild vård, att behandla hälsoproblemen och att hänvisa patienten till fortsatt vård.
 • mentalvårdsarbete
  • handledning och rådgivning inom hälso- och sjukvården i fråga om de faktorer som skyddar och hotar den psykiska hälsan och, vid behov, psykosocialt stöd till individen och familjen
  • verksamhet för att samordna det psykosociala stödet till individen och samhället i akuta och traumatiska situationer
  • mentalvårdstjänster, med vilka avses undersökning, behandling och medicinsk rehabilitering i samband med psykiska störningar.
 • medicinsk rehabilitering
  • rådgivning och handledning som gäller rehabilitering
  • utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov
  • rehabiliteringsundersökning
  • terapier som ska förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder
  • hjälpmedel samt utprovning, utbyte och underhåll av dessa
  • anpassningsträning
  • rehabiliteringsperioder inom sluten eller öppen vård.
 • akutsjukvård för vars organisation sjukvårdsdistriktet ansvarar, med undantag av sjuktransport vid akutsjukvård
 • vård vid enheter för psykiatrisk öppenvård
 • vård och uppehälle för andningsförlamningspatienter samt transport i anslutning till vården
 • enligt lagen om smittsamma sjukdomar
  • vaccinationer
  • undersökning av allmänfarliga smittsamma sjukdomar
  • behandling och läkemedel som ordineras för behandlingen
  • isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat
  • undersökning och behandling av HIV-infektion och gonorré samt klamydiainfektion som överförs sexuellt
  • läkemedel som ordineras för behandling av anmälningspliktig smittsam sjukdom.
 • undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller celler
 • för personer under 18 år
  • tandvård
  • vård och uppehälle till den del vårddagarna är flera än sju under ett kalenderår
  • medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande behandling som ges i serie
  • kontinuerlig dialysbehandling.
 • av läkare ordinerad transport av en inskriven patient med sjuktransportfordon från en bäddplats vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus till en annan vårdinrättning eller till hemvård
 • vårdmaterial samt förbrukningsartiklar för behandling av långvarig sjukdom.

För klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak

För klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården har man fastställt ett avgiftstak. Avgiftstakets belopp justeras vartannat år.

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkarvård inom hälsovårdscentralens öppenvård
 • avgifter för fysioterapi
 • avgifter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • avgifter för dagkirurgi
 • avgifter för kortvarig vård på en anstalt inom hälso- eller socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård
 • avgifter för rehabilitering.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för

 • tandvård
 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorie- och avbildningsundersökningar som gjorts på remiss av privatläkare.

Du måste själv följa upp summan av dina betalda klientavgifter per år. Om klientavgifterna överskrider avgiftstaket får du ett intyg över det av den enhet som erbjuder de hälso- och sjukvårdstjänster som ingår i kommunens eller samkommunens avgiftstak.

Efter att avgiftstaket uppnåtts får du i allmänhet de tjänster som ingår i avgiftstaket avgiftsfritt fram till slutet av innevarande kalenderår. Om du under kalenderåret har betalat mer än avgiftstaket för dessa tjänster, har du rätt att få tillbaka det överskjutande beloppet.

Uteblivna vårdbesök

Den offentliga och privata hälso- och sjukvården kan fakturera en bokad mottagningstid som inte används.

För uteblivna besök inom den offentliga hälso- och sjukvården kan man ta ut en avgift vars maximibelopp regleras i lagen. År 2019 är avgiften högst 50,80 euro. Avgiften kan tas ut av alla som fyllt 15 år. Betalningsskyldigheten gäller följande hälso- och sjukvårdstjänster

 • mottagningstid hos läkare på hälsovårdscentral
 • undersökning och behandling av mun och tänder (tandvård)
 • öppenvård inom specialiserad sjukvård
 • dyr avbildningsundersökning, såsom röntgen-, ultraljuds- eller magnetundersökning.

Avgiften får inte tas ut om det enligt vårdpersonalens bedömning finns en godtagbar orsak till det uteblivna besöket, såsom

 • det uteblivna besöket har berott på patientens höga ålder, utvecklingsnivå, sinnestillstånd eller någon annan jämställd omständighet eller ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet som dessa har vållat
 • om patienten eller hans eller hennes anhöriga har försökt avboka tiden men inte har lyckats med detta på grund av orsaker som beror på vårdenheten, till exempel om polikliniken eller tandkliniken undantagsvis är stängd eller telefontjänsten är överbelastad.

Inom den privata hälso- och sjukvården ombeds patienten i allmänhet avboka tiden senast 24 timmar före avtalad tid. Läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård som arbetar som självständiga yrkesutövare beslutar själva om patienten ska debiteras uteblivna besökstider. De prissätter kostnaderna självständigt.

Kostnader för privata hälso- och sjukvård samt för apotek och sjukresor

För att använda tjänster inom den privata hälso- och sjukvården betalar du det pris som serviceproducenten fakturerar. Priset som tas för användningen av tjänsterna baserar sig i allmänhet på marknadspriset. Serviceproducenten tar i allmänhet betalt vid vårdenheten eller utfärdar en faktura. Du kan få sjukvårdsersättning direkt i samband med betalningen om

 • du har ett FPA-kort
 • serviceproducenten inom hälso- och sjukvård har ett avtal med FPA om beviljande av direktersättning
 • du betalar kostnaden direkt till serviceproducenten.

Läkemedelskostnaderna har en årlig självriskandel. När självriskandelen har uppnåtts betalar du 2,50 euro per läkemedel. Läkemedelskostnaderna ersätts efter att initialsjälvrisken om 50 euro nåtts.

Om dina resekostnader i samband med vård överstiger självriskandelen, dvs. 300 euro per kalenderår, ersätter FPA därefter hela resekostnaden.