När du kan få ersättning från FPA

I vissa situationer kan du få ersättning från FPA för vårdkostnader som uppkommit i Finland även om du inte bor i Finland. FPA ersätter kostnader som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården samt kostnader för läkemedel, resor och sjukvård utomlands enligt sjukförsäkringslagen.


Du kan få ersättning från FPA för kostnader för privat hälso- och sjukvård samt vårdrelaterade läkemedels- och resekostnader om

 • du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland enligt EU-lagstiftningen ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.
 • du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.
 • du har sökt vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett E 112 eller S2).
 • du har kommit från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta i Finland och är arbetspensionsförsäkrad i Finland, men bor utomlands.
 • du har kommit till Finland från Québec i Kanada som utsänd arbetstagare, forskare eller studerande och är registrerad hos FPA.

Om du har kommit till Finland i avsikt att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna och inte har något förhandstillstånd som beviljats av ditt bosättningsland (blankett E 112 eller S2) kan du ansöka om ersättning för de kostnader som vården medfört hos din egen sjukförsäkringsinrättning.

Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett E 112 eller S2) för vården i Finland och har fått vården inom den privata hälso- och sjukvården kan du få ersättning för vårdkostnaderna från FPA på samma grunder som personer som är sjukförsäkrade i Finland.

FPA ersätter inte kostnader som uppkommit inom den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA ersätter kostnader för privat hälso- och sjukvård samt vårdrelaterade läkemedels- och resekostnader

FPA ersätter en del av

 • privatläkararvodena och kostnaderna för undersökningar och vård som ordinerats av en privatläkare
 • arvodena till privattandläkare och munhygienister inom den privata hälso- och sjukvården samt kostnaderna för undersökningar som tandläkare ordinerat
 • läkemedelskostnaderna
 • kostnaderna för sjukvårdsresor.

Ansökan om ersättning för vårdkostnader som uppkommit i Finland

Ansök om sjukvårdsersättningar från FPA i efterhand om du inte har något FPA-kort eller annat intyg över rätt till vård, med vilket du får ersättningen direkt av serviceproducenten.

Om du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land ansvarar för kostnaderna för din sjukvård kan du ansöka om ersättning i efterhand från antingen FPA eller din egen sjukförsäkringsinstitution.

Ansök om ersättningar från FPA inom sex månader från betalningen.

 • Ersättning för vårdkostnader söks med blankett SV 127
 • Ersättning för läkemedelskostnader söks med blankett SV 178
 • Ersättning för vårdrelaterade resekostnader söks med blankett SV 4.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

 • en utredning om den vård som läkaren eller tandläkaren har gett och de arvoden som har erlagts för denna
 • undersöknings- och vårdordinationer
 • apotekets utredning över läkemedelsinköp
 • en kopia av ditt intyg över rätt till vård

Skicka in ansökan till FPA per brev. Du kan även lämna in bilagorna i FPA:s e-tjänst.

Direktersättning

Du kan få FPA-ersättningen som direktersättning