När du kan få ersättning från FPA

I vissa situationer kan du få ersättning från FPA för vårdkostnader som uppkommit i Finland även om du inte bor i Finland. FPA ersätter kostnader som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården samt kostnader för läkemedel, resor och sjukvård utomlands enligt sjukförsäkringslagen.


Du kan få ersättning från FPA för kostnader för privat hälso- och sjukvård samt vårdrelaterade läkemedels- och resekostnader om

 • du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland enligt EU-lagstiftningen ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.
 • du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.
 • du har sökt vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett S2).
 • du har kommit från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta i Finland och är arbetspensionsförsäkrad i Finland, men bor utomlands.
 • du har kommit till Finland från Québec i Kanada som utsänd arbetstagare, forskare eller studerande och är registrerad hos FPA.

Om du har kommit till Finland i avsikt att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna och inte har något förhandstillstånd som beviljats av ditt bosättningsland (blankett S2) kan du ansöka om ersättning för de kostnader som vården medfört hos din egen sjukförsäkringsinrättning.

Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett S2) för vården i Finland och har fått vården inom den privata hälso- och sjukvården kan du få ersättning för vårdkostnaderna från FPA på samma grunder som personer som är sjukförsäkrade i Finland.

FPA ersätter inte kostnader som uppkommit inom den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA ersätter kostnader för privat hälso- och sjukvård samt vårdrelaterade läkemedels- och resekostnader

FPA ersätter en del av

 • privatläkararvodena och kostnaderna för undersökningar och vård som ordinerats av en privatläkare
 • arvodena till privattandläkare och munhygienister inom den privata hälso- och sjukvården samt kostnaderna för undersökningar som tandläkare ordinerat
 • läkemedelskostnaderna
 • kostnaderna för sjukvårdsresor.

Ansökan om ersättning för vårdkostnader som uppkommit i Finland

Ansök om sjukvårdsersättningar från FPA i efterhand om du inte har något FPA-kort eller annat intyg över rätt till vård, med vilket du får ersättningen direkt av serviceproducenten.

Om du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land ansvarar för kostnaderna för din sjukvård kan du ansöka om ersättning i efterhand från antingen FPA eller din egen sjukförsäkringsinstitution.

Ansök om ersättningar från FPA inom sex månader från betalningen.

 • Ersättning för vårdkostnader söks med blankett SV 127
 • Ersättning för läkemedelskostnader söks med blankett SV 178
 • Ersättning för vårdrelaterade resekostnader söks med blankett SV 4.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

 • en utredning om den vård som läkaren eller tandläkaren har gett och de arvoden som har erlagts för denna
 • undersöknings- och vårdordinationer
 • apotekets utredning över läkemedelsinköp
 • en kopia av ditt intyg över rätt till vård

Skicka in ansökan till FPA per brev. Du kan även lämna in bilagorna i FPA:s e-tjänst.

Direktersättning

Du kan få FPA-ersättningen som direktersättning