Förflyttning från ett sjukhus utomlands till ett sjukhus i Finland

Om du har vårdats på sjukhus utomlands och behöver förflyttning till ett sjukhus i Finland för fortsatt vård ska en överenskommelse om transportkostnaderna ingås på förhand. Genomförandet av förflyttningen mellan sjukhus är beroende av prövning, och det är i allmänhet vårdgivaren som ansvarar för arrangemangen.


Om förflyttningen i första hand beror på dina önskemål ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man har avtalat om detta på förhand kan även en annan instans, till exempel det mottagande sjukhuset eller försäkringsbolaget, ansvara för eller betala en del av kostnaderna för transporten.

Förflyttningen mellan sjukhusen kan utifrån den nordiska konventionen om social trygghet ordnas utan att du själv måste betala transportkostnaderna endast om du vårdas inom den offentliga hälso- och sjukvården i ett annat nordiskt land. Då utreder din vårdgivare frågorna i anknytning till genomförandet av förflyttningen tillsammans med sjukförsäkringsinrättningen i vistelselandet.

FPA ersätter kostnaderna för förflyttning från ett sjukhus till ett annat med stöd av sjukförsäkringslagen enbart om du själv betalar alla kostnader för transporten.

Förflyttning av en person som får långtidsvård från ett annat nordiskt land

Om du får långtidsvård på en institution i ett annat nordiskt land eller erhåller annan långvarig omsorg inom socialservicen och vill flytta till Finland för att bosätta dig här kan den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster tillämpas på ordnandet av din flytt.

Syftet med konventionen är att göra det möjligt för en klient som behöver kontinuerlig vård eller omsorg att flytta till ett land som han eller hon har särskilda band till. Konventionen gäller när en klient som behöver långtidsvård eller långvarig omsorg inom socialvården flyttar från ett annat nordiskt land till Finland.

En överenskommelse om ordnandet av din vård, kostnaderna för denna och överförandet av ansvaret för dessa från det ena landet till det andra ingås i ett avtal om din flytt. Avtalet ingås av den myndighet i den finländska kommunen som ansvarar för de sociala tjänsterna och din boendekommun eller vårdgivare i det andra nordiska landet. Kostnadsansvaret kan överföras på flyttdagen eller också kan man avtala om en övergångstid på till exempel sex månader.

Avtalet innehåller i allmänhet även en överenskommelse om vem som betalar din resa och hur ditt bistånd under resan ska ordnas.