Kostnader för hjälpmedel

Hjälpmedelstjänster är gratis för kommuninvånare. Utomlands kan du få använda hjälpmedel om du insjuknar plötsligt. Utomlands är hjälpmedlen i allmänhet avgiftsbelagda.


I Finland är det kommunernas uppgift att tillhandahålla de vanligaste hjälpmedlen till kommuninvånarna. Även FPA, försäkrings- och pensionsanstalterna, arbetsförvaltningen och Statskontoret bekostar de hjälpmedelstjänster som de ansvarar för. I Finland är hjälpmedelstjänsterna i allmänhet avgiftsbelagda för klienten.

Hjälpmedelstjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården är gratis för kommuninvånare. Du behöver i allmänhet inte heller betala själv kostnaderna för hjälpmedel eller för underhåll, reparation eller utbyte av dessa. Om behovet av hjälpmedel beror på olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, militärskada, trafikskada eller patientskada kan en klientavgift tas ut för hjälpmedel vid medicinsk rehabilitering och för utprovning, förnyande och underhåll av hjälpmedlet.

Utomlands ansvarar du i allmänhet själv för alla kostnader i anslutning till användningen av hjälpmedel. Rutinerna för att leverera hjälpmedel utomlands varierar för varje land. FPA ersätter inte kostnaderna för hjälpmedel till klienten.

Om du får vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz med det europeiska sjukvårdskortet, kan du få nödvändiga hjälpmedel från vårdgivaren som en del av vården. Då behöver du i allmänhet inte betala själv för hjälpmedelskostnaderna, utan de faktureras på basis av kortet som en del av dina vårdkostnader.

FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården ersätter inte kostnader för hjälpmedel eller för anskaffande, användning, underhåll eller reparation av hjälpmedel utomlands.