Ersättning för vård utomlands

Du får ersättningar från FPA om du själv har betalat vårdkostnader utomlands. Kostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du har insjuknat akut utomlands eller om du uttryckligen har planerat vård utomlands. Ersättningens storlek påverkas även av i vilket land kostnaden har uppstått.


Du får ersättningar från FPA för vårdkostnader utomlands om du har betalat kostnaderna själv. Ansök om ersättningar från FPA med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.

För att få ersättning förutsätts i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade ersatts som sjukvårdsersättning. Vården ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland för att den ska kunna ersättas. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

FPA ersätter också vård som getts i form av distanstjänster. Med distanstjänster avses sjukvårdstjänster som ges från utlandet via videoförbindelse.

Hur ersätts vårdkostnader som uppstått utomlands?

Ersättningarna betalas på olika sätt beroende på om vårdkostnaderna har uppstått i ett EU-/EES-land eller Schweiz eller i något annat land.

Ersättningarnas storlek påverkas även av om du har insjuknat akut utomlands eller om du har planerat vård utomlands.

Kostnad som uppstått i ett EU-/EES-land eller Schweiz

Om du reser till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster är det fråga om planerad vård utomlands. FPA ersätter då kostnaderna som sjukvårdsersättningar på samma sätt som om du hade använt privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Du kan alltså få sjukvårdsersättning enligt FPA:s ersättningstaxor.

Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård utomlands, betalar du endast det vårdgivande landets klientavgift för vården.

Om du vistas tillfälligt i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och är i behov av medicinskt nödvändig vård, får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna betalar för motsvarande vård. Klientavgiften ersätts inte. Om du betalar alla vårdkostnader själv, kan du ansöka om ersättningar hos sjukförsäkringsinstitutionen i det vårdgivande landet eller hos FPA.

  • Om du ansöker om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i det vårdgivande landet, får du ersättningar enligt detta lands lagstiftning.
  • Om du får vård i ett annat nordiskt land, betalar FPA ersättningar i efterhand enligt det vårdgivande landets lagstiftning.
  • Om du ansöker om ersättning från FPA för kostnader som uppstått i ett annat land än ett EU- land eller Liechtenstein eller Schweiz, kan du välja att få ersättning enligt antingen det vårdgivande landets eller Finlands lagstiftning.
    • Om du väljer ersättning enligt mållandets lagstiftning, frågar FPA efter ersättningens storlek från det vårdgivande landet och betalar dig ersättning på basis av uppgifterna. Ersättningen kan vara högre eller lägre än ersättningen enligt Finlands lagstiftning. Vi kan inte lämna detaljerade uppgifter om andra länders ersättningslagstiftning eller storleken på ersättningen som betalas.
    • Om du väljer ersättning enligt Finlands lagstiftning, frågar FPA efter ersättningens storlek från den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun. FPA betalar ersättning upp till det belopp som vården hade kostat för den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun, om du hade vårdats där i motsvarande situation.Ersättningen kan uppgå högst till samma belopp som du betalade utomlands. Ersättningen kan också vara lägre än den kostnad som du betalade utomlands. Du betalar alltid en klientavgift som du skulle ha betalat inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.

Om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för dina vårdkostnader, betalar du själv samma klientavgift som lokalborna. För att få vård för samma avgift som lokalbona förutsätts att du är registrerad hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.

  • Om du betalar vårdkostnader i ditt bosättningsland, ansöker du om ersättningar hos den lokala sjukförsäkringsinstitutionen.
  • Om du betalar vårdkostnader i ett annat land än ditt bosättningsland, ansöker du om ersättningar hos FPA.

Kostnad som uppstått i ett annat land

Om du har behövt vård på grund av en akut sjukdom, graviditet eller förlossning i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz och har betalat vårdkostnaderna själv, får du i efterhand sjukvårdsersättningar för kostnaderna från FPA. Ersättningen är samma som om du hade använt tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland eller köpt läkemedel på apoteket.

Om du har rest till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts inte kostnaderna.

Inte heller resekostnader ersätts om de har uppstått i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.