Välj vårdenhet

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård. Du kan välja din hälsovårdscentral var som helst i hela Finland. Tillsamman med din läkare kan du välja enhet för specialiserad vård där du vill få vård.  Du kan även välja den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som […]

Sjukhus

Inom den specialiserade sjukvården är det alltid den behandlande läkaren eller tandläkaren som skriver remissen som bestämmer om vårdenhet. Han eller hon bedömer också på vilken nivå du behöver vård. Du kan alltså inte uppsöka vård till exempel vid ett universitetscentralsjukhus, om din sjukdom inte kräver vård på denna nivå. Du kan inte heller själv […]

Hjälp i en nödsituation i Finland

I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård, till exempel tandvård, mentalvårdstjänster och service för missbrukare, i hela Finland och vid alla vårdenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som behövs på grund av plötsligt insjuknande, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Om […]

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp som definierats enligt följande: Den fysiska miljöns tillgänglighet, till exempel tillgängligheten inne i byggnader och på utomhusområden. Tillgänglighet i fråga om information och kommunikation, vilket även omfattar distanstjänster och e-tillgänglighet. Servicehändelsens tillgänglighet, till exempel växelverkan med personal och icke-diskriminering i bemötandet av klienten. Det finns stora skillnader i tillgängligheten vid […]

Servicesedel vid vårdval

Praxis och tjänsteutbudet vid användning av servicesedel varierar mycket på olika håll i landet. Servicesedeln kan ha samma värde för alla användare eller också kan dess värde vara inkomstrelaterat och således beroende av användarens inkomster. I kommunerna används servicesedeln oftast inom tjänsterna för äldre, tandvården och vissa åtgärder inom den specialiserade sjukvården, till exempel starroperationer. […]

Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

För patienten är det ofta viktigt att själv kunna välja sin husläkare. I verkligheten styrs patientens frihet att välja sin behandlande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården av arbete i arbetspar, befolkningsansvar samt arbete i mångprofessionella team. Detta betyder att du, när du väljer läkare, på samma gång också väljer läkarens arbetspar eller hela vårdteamet. […]