Välj vårdenhet

Den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården gäller inte Åland. Personer som bor på finska fastlandet kan därmed inte välja vårdenhet på Åland. På motsvarande sätt kan personer som bor på Åland inte välja tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården som erbjuds på fastlandet. Information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, […]

Sjukhus

Vanligtvis ligger ansvaret för den specialiserade sjukvården hos det sjukvårdsdistrikt med ett centralsjukhus och andra sjukhus som din hemkommun hör till. Du kan även välja din vårdenhet för den specialiserade sjukvården inom den offentliga hälso- och sjukvården var som helst i Finland. Du väljer vårdenhet inom den specialiserade sjukvården i samråd med den läkare eller […]

Hjälp i en nödsituation i Finland

I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård, till exempel tandvård, mentalvårdstjänster och service för missbrukare, i hela Finland och vid alla vårdenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som behövs på grund av plötsligt insjuknande, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Om […]

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp som definierats enligt följande: Den fysiska miljöns tillgänglighet, till exempel tillgängligheten inne i byggnader och på utomhusområden. Tillgänglighet i fråga om information och kommunikation, vilket även omfattar distanstjänster och e-tillgänglighet. Servicehändelsens tillgänglighet, till exempel växelverkan med personal och icke-diskriminering i bemötandet av klienten. Det finns stora skillnader i tillgängligheten vid […]

Servicesedel vid vårdval

Praxis och tjänsteutbudet vid användning av servicesedel varierar mycket på olika håll i landet. Servicesedeln kan ha samma värde för alla användare eller också kan dess värde vara inkomstrelaterat och således beroende av användarens inkomster. I kommunerna används servicesedeln oftast inom tjänsterna för äldre, tandvården och vissa åtgärder inom den specialiserade sjukvården, till exempel starroperationer. […]

Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

Inom den offentliga hälso- och sjukvården styrs patienternas frihet att välja sin behandlande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården av arbete i arbetspar, befolkningsansvar samt arbete i mångprofessionella team. Detta betyder att du, när du väljer läkare, på samma gång också väljer läkarens arbetspar eller hela vårdteamet. Ditt val kan dock inte tillgodoses om arbetsparet […]