Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp som definierats enligt följande: Den fysiska miljöns tillgänglighet, till exempel tillgängligheten inne i byggnader och på utomhusområden. Tillgänglighet i fråga om information och kommunikation, vilket även omfattar distanstjänster och e-tillgänglighet. Servicehändelsens tillgänglighet, till exempel växelverkan med personal och icke-diskriminering i bemötandet av klienten. Det finns stora skillnader i tillgängligheten vid […]