Sjukvårds­ersättningar

FPA betalar sjukvårdsersättningar för en läkares och tandläkares arvoden kostnader för undersökningar och behandlingar som en läkare eller tandläkare har ordinerat kostnader för läkemedel som en läkare har ordinerat kostnader för resor i samband med sjukdom. Arvodena, undersökningen och vården baserar sig på en ersättningstaxa som anger ersättningens belopp. I allmänhet är kostnaden som du […]