Klientavgifter

För användningen av tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården debiteras en klientavgift vars övre gräns har fastställts i lagstiftningen. Kommunen kan inte på eget initiativ ta ut en högre avgifter än de som fastställts i lagstiftningen. Om maximibeloppet för avgiften inte har fastställts, får avgiften för tjänsten vara högst lika stor som de kostnader […]