Flytt till ett EU-/EES-land eller till Schweiz

Följande faktorer påverkar din rätt att få vård i EU-/EES-länderna och Schweiz efter att du flyttat: Är du efter att du flyttat sjukförsäkrad i Finland eller inte, flyttar du tillfälligt eller permanent och vad är orsaken till din flytt. Enligt EU-lagstiftningen har endast ett land i taget ansvaret för dina vårdkostnader. Vid flytt utfärdar detta […]

Din rätt till vård när du flyttar utomlands

När du flyttar utomlands permanent upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen och din rätt att använda den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster som kommuninvånare vanligtvis på flyttdatumet. Rätten att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baseras i första hand på hemkommunen. Om du har en hemkommun i Finland, kan du […]

Patientens rätt till vård

Alla har rätt till brådskande vård Alla har rätt till brådskande vård i Finland oberoende av medborgarskap, hemland eller grund till vistelsen i Finland. Med brådskande vård avses vård som ges vid till exempel akut sjukdom, olycksfall eller katastrof. En utländsk person ansvarar i allmänhet själv för kostnaderna för brådskande vård om han eller hon […]

Papperslösa personer

En papperslös person ansvarar i allmänhet själv för sjukvårdskostnader som uppstått i Finland. Om vårdkostnaderna inte kan uppbäras ersätter FPA kostnaderna till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården. Med papperslösa personer avses flera olika persongrupper och terminologin är inte vedertagen. Med en papperslös person avses ofta alla eller någon av följande persongrupper: en person […]

Flyktingar och asylsökande

En flyktings rätt till hälso- och sjukvårdstjänster Myndigheterna anvisar en hemkommun i Finland åt en person som fått flyktingsstatus. Då en hemkommun har beviljats har flyktingen rätt att för samma klientavgift som kommuninvånarna använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som övriga bosatta i Finland. Flyktingen kan även flytta direkt […]

Som studerande eller forskare till Finland

Studerandehälsovården Skol- och studerandehälsovården omfattar hälsokontroller hälso- och sjukvårdstjänster sjukvårdstjänster inom primärvården. Studier i grundskolan, på gymnasiet, vid yrkesläroanstalter eller yrkeshögskolor Den kommun där läroanstalten är belägen ordnar tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. Skol- och studerandehälsovården ordnas vanligtvis i skolans utrymmen. Hälso- och sjukvård för högskolestuderande  ordnar tjänsterna inom studerandehälsovården för universitetsstuderande. Du kan använda […]

Utomlands bosatta pensionärer

Alla personer som behöver brådskande vård i Finland behandlas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv för de kostnader som uppstår i samband med brådskande vård om du inte har en hemkommun i Finland du inte bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Den sociala tryggheten i Finland upphör i allmänhet om du […]

Arbeta utomlands och bo i Finland

Arbete i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz Om du bor i Finland och arbetar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar ditt arbetsland för dina sjukvårdskostnader och du kan använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånarna du får sjukvårdsersättningar från FPA du kan använda tjänster inom […]

Din rätt till vård i Finland

Din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården grundar sig i allmänhet på om du har en hemkommun i Finland. Magistraten registrerar hemkommunen i befolkningsdatasystemet. Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun och du betalar samma klientavgift som […]

Hur du intygar din rätt till vård utomlands

Intyg över rätt till vård är det europeiska sjukvårdskortet (EHIC) ett provisoriskt intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet pass en officiell identitetshandling FPA-kort förhandstillstånd för planerad vård utomlands (blankett S2) E- och S-blanketterna om boende blankett SF/Q4 betalningsförbindelse för en köpt tjänst inom vården. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet eller ett provisoriskt intyg som ersätter […]