Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården

Statistiken omfattar inte serviceproducenter som det år som statistiken grundar sig på hade mindre än 20 sådana besök eller utförde färre än 20 sådana åtgärder som har granskats i detta sammanhang. Uppgifterna har grupperats enligt kommun, så att kommunen bestäms av var serviceproducentens verksamhetsställe är beläget. Statistiken visar medianpriset på besök hos specialistläkare (7 olika […]

Privat hälso- och sjukvård

Du hittar information om privata hälso- och sjukvårdstjänster på webbplatsen för programmet FinlandCare. FinlandCare-programmet hjälper finländska företag som tillhandahåller tjänster inom vård och omsorg att internationalisera sig. www.finlandcare.fi

Sjukvårds­ersättningar

FPA betalar sjukvårdsersättningar för en läkares och tandläkares arvoden kostnader för undersökningar och behandlingar som en läkare eller tandläkare har ordinerat kostnader för läkemedel som en läkare har ordinerat kostnader för resor i samband med sjukdom. Arvodena, undersökningen och vården baserar sig på en ersättningstaxa som anger ersättningens belopp. I allmänhet är kostnaden som du […]

Tillsyn över hälso- och sjukvården

Valvira styr och övervakar verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer och verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Valvira har följande uppgifter: Upprätthålla ett över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Behandla klagomål då misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt […]

Privat hälso- och sjukvård

Privata serviceproducenter kan sälja tjänsterna direkt till klienterna eller till kommuner och samkommuner. Privata aktörer tillhandahåller tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården. När du använder privata hälso- och sjukvårdstjänster betalar du vårdkostnaderna själv. Privata serviceproducenter kan fritt prissätta sina tjänster. FPA:s ersättning för kostnader för privat hälso- och sjukvård kan du få om […]

Servicesedel vid vårdval

Praxis och tjänsteutbudet vid användning av servicesedel varierar mycket på olika håll i landet. Servicesedeln kan ha samma värde för alla användare eller också kan dess värde vara inkomstrelaterat och således beroende av användarens inkomster. I kommunerna används servicesedeln oftast inom tjänsterna för äldre, tandvården och vissa åtgärder inom den specialiserade sjukvården, till exempel starroperationer. […]