Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården

Statistiken omfattar inte serviceproducenter som det år som statistiken grundar sig på hade mindre än 20 sådana besök eller utförde färre än 20 sådana åtgärder som har granskats i detta sammanhang. Uppgifterna har grupperats enligt kommun, så att kommunen bestäms av var serviceproducentens verksamhetsställe är beläget. Statistiken visar medianpriset på besök hos specialistläkare (7 olika […]

Privat hälso- och sjukvård

Du hittar information om privata hälso- och sjukvårdstjänster på webbplatsen för programmet FinlandCare. FinlandCare-programmet hjälper finländska företag som tillhandahåller tjänster inom vård och omsorg att internationalisera sig. www.finlandcare.fi

Vårdkostnader inom den privata hälso- och sjukvården

Grunden för läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården är i allmänhet den genomsnittliga tiden som läkaren använder för att vårda patienten på mottagningen och det tillhörande för- och efterarbetet, såsom att sätta sig in i patienthandlingar, skriva patientjournal och gå igenom provsvar. Läkaren arbetar ofta som en självständig yrkesutövare inom den privata hälso- och […]

Tillsyn över hälso- och sjukvården

Valvira styr och övervakar verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer och verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Valvira har följande uppgifter: Upprätthålla ett över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Behandla klagomål då misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt […]

Privat hälso- och sjukvård

Privata serviceproducenter kan sälja tjänsterna direkt till klienterna eller till kommuner och samkommuner. Privata aktörer tillhandahåller tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården. När du använder privata hälso- och sjukvårdstjänster betalar du vårdkostnaderna själv. Privata serviceproducenter kan fritt prissätta sina tjänster. FPA:s ersättning för kostnader för privat hälso- och sjukvård kan du få om […]