Kvalitet i vården och patientsäkerhet

Du kan fråga vilka krav som gäller för kvaliteten i vården och patientsäkerheten vid mottagarlandets kontaktpunkt. Kontaktpunkterna ger information åtminstone om följande: landets hälso- och sjukvårdssystem kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvårdstjänsterna krav gällande kvaliteten och patientsäkerheten samt ansvariga instanser tillsynsmyndigheter åtgärder om en vårdinrättning inte följer kraven om en vårdinrättning är registrerad och […]

Patientsäkerhet

Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen, men du som klient inom hälso- och sjukvården har en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet. Patientsäkerhet är vård där din säkerhet inte äventyras på grund av olycksfall, misstag eller glömska, de principer, praxis och goda tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdsenheten som finns för […]

Kvalitet i vården

I hälso- och sjukvårdslagen nämns begreppet kvalitet i flera paragrafer. Tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara trygga och ändamålsenligt genomförda. Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till en god hälso- och sjukvård och ett bra bemötande i anslutning till vården. En god vård och […]