Vårdkostnader och ersättningar

När en klient från utlandet är utgångspunkten att hen själv står för kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, för ordnande av tolkning och översättning av handlingar samt de kostnader som detta medför. Klienten får vård mot klientavgiften för kommuninvånare om hen har en hemkommun i Finland eller visar upp ett adekvat intyg över rätt till vård […]

Begränsningar i mottagandet för vård

En kommun eller samkommun kan i undantagsfall under en viss tid begränsa mottagandet av vårdsökande patienter från andra EU-länder, om kommuninvånarnas möjlighet att få vård vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården äventyras. Begränsningen i mottagandet för vård kan endast gälla den del av hälso- och sjukvårdens verksamhet, vars begränsning är motiverad, till […]

Att söka vård i Finland på eget initiativ eller med förhandstillstånd

Om klienten har rest från sitt bosättningsland till Finland enkom för att få vård, är det fråga om planerad vård. Om klienten har fått vård i Finland på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall, är det inte fråga om planerad vård. På FPA:s webbplats hittar du mer information om att . Om en klient […]

Vård i Finland för en patient som kommer från utlandet

Varje klient har alltid rätt att få den brådskande vård hen behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland oberoende av från vilket land hen kommer och varför hen vistas i Finland. Om en klient från utlandet har en hemkommun i Finland, har hen rätt till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården och […]