Fakturering av kostnaderna

EU-lagstiftningen och de internationella avtalen om social trygghet påverkar vilket land som ansvarar för en persons sjukvårdskostnader. I Finland fastställer FPA vilket land som ansvarar för kostnaderna för en persons sjukvård. Vårdkostnaderna kan faktureras mellan länderna i efterhand. FPA administrerar faktureringen och betalningen av kostnaderna mellan länderna samt ersätter de vårdkostnader som har uppkommit inom […]

Begränsning av mottagandet av patienter från utlandet

Begränsningen av mottagandet för vård kan enbart gälla den del av verksamheten inom hälso- och sjukvården där en begränsning är motiverad. Begränsningen kan således gälla till exempel en viss vårdkö eller en viss tjänst inom ett visst specialområde. Begränsningen kan inte samtidigt gälla all verksamhet vid verksamhetsenheten, till exempel hela sjukhuset eller hälsovårdscentralen. Ett förvaltningsbeslut […]

Vård som getts med förhandstillstånd

Förhandstillståndet består av blankett S2. Andra slags förhandstillstånd godtas inte inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland i så måtto att vårdkostnaderna ersätts via FPA. En person som har ett förhandstillstånd (blankett S2) som har beviljats av ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, betalar samma klientavgift som en kommuninvånare inom den offentliga hälso- och sjukvården […]

Patienter från andra EU-länder som kommer till Finland för planerad vård

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvården ska ta emot en person som kommer från ett annat EU-land för att söka vård på samma sätt som en person som bor i Finland. Mottagandet av personer som kommer från EU-länder för att söka vård kan begränsas endast i undantagsfall. En person som kommer till Finland från ett annat […]

Hur du utreder rätten till vård för en patient från utlandet

FPA:s center för internationella ärenden kan vid behov hjälpa till att reda ut saken. Ta reda på om patienten har en hemkommun i Finland. Om patienten har en hemkommun får han eller hon tillgång till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården genom att betala klientavgiften för kommuninvånare. Det spelar ingen roll vilken nationalitet […]

Skyldighet att ge vård till patienter från utlandet

Den offentliga hälso- och sjukvården är skyldig att ge en person från utlandet: Brådskande vård oberoende av från vilket land personen kommer, vilken nationalitet han eller hon har eller varför han eller hon är i Finland. Utgångspunkten är att personer från andra länder än EU-/EES-länder eller Schweiz i allmänhet själva står för kostnaderna för den […]

Patienter från utlandet

En patient från utlandet som enligt befolkningsdatasystemet har en hemkommun i Finland har alltid rätt att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt och för samma klientavgift som andra kommuninvånare. Hemkommunen förs in i befolkningsdatasystemet av magistraten. Alla har alltid rätt till brådskande vård Alla har alltid rätt att få den […]