Välj vårdenhet

Den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården gäller inte Åland. Personer som bor på finska fastlandet kan därmed inte välja vårdenhet på Åland. På motsvarande sätt kan personer som bor på Åland inte välja tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården som erbjuds på fastlandet. Information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, […]

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten, som ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården, kan själva besluta om hur valfriheten i praktiken genomförs inom laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi samt hjälpmedels- och rehabiliteringstjänster. Kommunernas och sjukvårdsdistriktens praxis kan även variera till exempel vad gäller om klienten måste anmäla byte av tjänst skriftligt.  Mer information får du från din […]

Hälsostation

För att byta hälsostation ska du göra  både till din nuvarande och till din kommande hälsostation. Du kan byta hälsostation tidigast ett år efter ditt senaste val. Ansvaret för din vård övergår till den nya hälsostationen senast tre veckor efter att din anmälan tagits emot. Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt. Din […]

Offentlig hälso- och sjukvård

I tjänsten har man samlat kontaktuppgifter till sjukvårdsdistrikt, joursjukhus, förlossningssjukhus och enheter för sällsynta sjukdomar.

Klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården

Patienten har rätt att få ett specificerat beslut om klientavgiften. I beslutet ska det finnas en anvisning om hur man överklagar beslutet och vart överklagandet ska skickas. Klagomål gällande klientavgifter inom offentlig hälso- och sjukvård ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig […]

Tillsyn över hälso- och sjukvården

Valvira styr och övervakar verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer och verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Valvira har följande uppgifter: Upprätthålla ett över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Behandla klagomål då misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt […]

Offentlig hälso- och sjukvård

Tjänsterna inom primärvården ges oftast vid kommunens hälsovårdscentral. Kommunen kan även ordna tjänsterna inom primärvården tillsammans med en annan kommun eller köpa dem av ett privat företag eller en privat organisation. I lagen stadgas separat vilka hälso- och sjukvårdstjänster kommunen ska ordna. Inom ramen för lagstiftningen kan kommunerna ändå själva bestämma om tjänsternas omfattning och […]

Tillgång till vård

Tidsfrister för tillgång till vård För tillgången till vård har det stadgats tidsfrister, inom vilka din icke-brådskande vård måste ordnas. I ett nödfall har du rätt att få vård omedelbart vid jourmottagningen på den närmaste hälsostationen eller det närmaste sjukhuset. Kommunen och sjukvårdsdistriktet ska minst var fjärde månad publicera information om väntetiderna till vården på […]