Lagstiftning

I grundlagen tryggas rätten till oundgänglig försörjning och omsorg. Med omsorg avses bland annat brådskande sjukvård. I grundlagen finns även bestämmelser om icke-brådskande vård. För dess genomförande har de offentliga myndigheterna, kommunerna och staten ålagts en skyldighet att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt en skyldighet att främja invånarnas hälsa. Rätten till tillräckliga social- och […]