FPA:s beslut om intyg över rätt till vårdförmåner

Överklagandet ska lämnas skriftligt till FPA senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Du anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar från den dagen då beslutet postades.

Europeiskt sjukvårdskort för pensionärer

För dina vårdkostnader ansvarar i allmänhet det land som betalar ut pensionen. Om du får pension från flera länder står ditt bosättningsland för dina vårdkostnader om du får pension även från bosättningslandet. Om du inte får pension från ditt bosättningsland, ansvarar det land i vilket du har tjänat in mest pension för dina vårdkostnader. Om […]

Förhandstillstånd (blankett S2)

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till landet som ger vården. Du kan ansöka om förhandstillståndet från myndigheten i ditt bosättningsland, i allmänhet din sjukförsäkringsinstitution. Förhandstillståndet används i EU- och EES-länderna och Schweiz. Varje land beviljar förhandstillståndet på landets officiella språk. På förhandstillståndet finns förutom dina personuppgifter även uppgifter om vårdgivaren, förhandstillståndets […]

Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland

Du kan få intyget om du till exempel arbetar i Finland men inte bor stadigvarande i landet. Du kan även få intyget om du har hemkommun i Finland men ett annat land ansvarar för dina vårdkostnader. På intyget finns information om i vilken omfattning du har rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården […]

Pass och identitetshandling

En utländsk medborgare som bor stadigvarande i ett annat nordiskt land eller Australien kan visa sin rätt till vård även med ett pass som utfärdats i ett annat land. Ur passet för en person som kommer från Australien ska det framgå obegränsad rätt att bo i Australien. Dessutom ska personens stadigvarande bostadsadress vara i Australien […]

Europeiskt sjukvårdskort för pensionärer

Med kortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse utanför ditt hemland i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Kortet fungerar alltså på samma sätt i bosättningslandet som det europeiska sjukvårdskortet i allmänhet. Med kortet får du dessutom den vård som du behöver på samma villkor och till samma pris inom den offentliga […]

Förhandstillstånd (blankett S2)

Blankett S2 används vanligtvis då en person söker sig till ett annat EU-/EES-land för planerad vård. Blankett S2 är en betalningsförbindelse som innebär att vårdgivaren fakturerar vårdkostnaden i efterhand av den instans som utfärdat blanketten. Om FPA har utfärdat dig ett förhandstillstånd med blankett S2 ska du lämna blanketten till vårdgivaren. FPA ger dig anvisningar […]

E- och S-blanketterna om boende

I Finland hanteras E- och S-blanketterna som gäller rätten till vårdförmåner av FPA. Det finns olika blanketter för olika grupper och blanketterna är standardiserade inom EU. För registrering av rätten till vårdförmåner används följande blanketter: E 106: arbetstagare E 109: familjemedlemmar E 120: pensionssökande E 121: pensionärer och deras familjemedlemmar S1: alla. Dessa blanketter används […]

Pass och identitetskort

Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet i de andra nordiska länderna och i Förenade kungariket, men det är inte nödvändigt. Vårdgivaren behöver vanligtvis veta din bostadsadress i Finland. I Australien får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma villkor och till samma pris som lokala invånare när du visar upp ditt finländska […]

Europeiskt sjukvårdskort

Medicinskt nödvändig vård är vård om vilken beslut fattas av en läkare eller någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården. Det är vård som du måste få i vistelselandet för att kunna tryggt fortsätta din utlandsvistelse enligt planerna. Behovet av medicinskt nödvändig vård kan uppkomma förutom på grund av plötsligt insjuknande, också på grund […]