Välj vårdenhet

Den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården gäller inte Åland. Personer som bor på finska fastlandet kan därmed inte välja vårdenhet på Åland. På motsvarande sätt kan personer som bor på Åland inte välja tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården som erbjuds på fastlandet. Information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, […]

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten, som ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården, kan själva besluta om hur valfriheten i praktiken genomförs inom laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi samt hjälpmedels- och rehabiliteringstjänster. Kommunernas och sjukvårdsdistriktens praxis kan även variera till exempel vad gäller om klienten måste anmäla byte av tjänst skriftligt.  Mer information får du från din […]

Vanliga frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Svar på vanliga frågor om Vård i Finland Vård utomlands Ersättning av kostnader Förhandstillstånd Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården Språk och patienthandlingar Patientens fortsätta vård Patientskadeförsäkring Europeisk recept Fakturering av vårdkostnaderna för en patient som kommer från utlandet Frågor gällande Åland

Hjälp och stöd från organisationer

Tjänsterna inom den tredje sektorn kan till exempel ha som syfte att främja folkhälsan eller stöda patienten i dennes kamp med en sjukdom. Verksamheten inom den tredje sektorn är icke-vinstdrivande och ofta baserad på frivillighet. Takorganisationen för medborgarorganisationer inom social- och hälsovårdsområdet som bedriver verksamhet i Finland är SOSTE. Information om medborgarorganisationerna inom social- och […]

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Enligt huvudregeln omfattar tjänsteutbudet medicinskt och odontologiskt motiverat förebyggande av sjukdomar undersökningar för konstaterande av sjukdom vård rehabilitering Målet är att hälso- och sjukvården i Finland endast använder effektiva och trygga undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder som kan produceras till en rimlig kostnad. Därför har man ur tjänsteutbudet uteslutit verksamhet som innebär en orimligt stor risk […]

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp som definierats enligt följande: Den fysiska miljöns tillgänglighet, till exempel tillgängligheten inne i byggnader och på utomhusområden. Tillgänglighet i fråga om information och kommunikation, vilket även omfattar distanstjänster och e-tillgänglighet. Servicehändelsens tillgänglighet, till exempel växelverkan med personal och icke-diskriminering i bemötandet av klienten. Det finns stora skillnader i tillgängligheten vid […]

Kvalitet i vården

I hälso- och sjukvårdslagen nämns begreppet kvalitet i flera paragrafer. Tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara trygga och ändamålsenligt genomförda. Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till en god hälso- och sjukvård och ett bra bemötande i anslutning till vården. En god vård och […]

Tillgång till vård

Tidsfrister för tillgång till vård För tillgången till vård har det stadgats tidsfrister, inom vilka din icke-brådskande vård måste ordnas. I ett nödfall har du rätt att få vård omedelbart vid jourmottagningen på den närmaste hälsostationen eller det närmaste sjukhuset. Kommunen och sjukvårdsdistriktet ska minst var fjärde månad publicera information om väntetiderna till vården på […]