Klientavgifter

För användningen av tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården debiteras en klientavgift vars övre gräns har fastställts i lagstiftningen. Kommunen kan inte på eget initiativ ta ut en högre avgifter än de som fastställts i lagstiftningen. Om maximibeloppet för avgiften inte har fastställts, får avgiften för tjänsten vara högst lika stor som de kostnader […]

Tillsyn över hälso- och sjukvården

Valvira styr och övervakar verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer och verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Valvira har följande uppgifter: Upprätthålla ett över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Behandla klagomål då misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt […]

Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland

Ansvaret för att ordna tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården ligger hos kommuner och samkommuner. En kommun kan ordna tjänsterna genom att producera dem själv eller tillsammans med en annan kommun. Kommunen kan även köpa tjänsterna av ett privat företag eller en privat organisation. Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården finansieras med skatteintäkter […]

Patientsäkerhet

Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen, men du som klient inom hälso- och sjukvården har en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet. Patientsäkerhet är vård där din säkerhet inte äventyras på grund av olycksfall, misstag eller glömska, de principer, praxis och goda tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdsenheten som finns för […]

Kvalitet i vården

I hälso- och sjukvårdslagen nämns begreppet kvalitet i flera paragrafer. Tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara trygga och ändamålsenligt genomförda. Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till en god hälso- och sjukvård och ett bra bemötande i anslutning till vården. En god vård och […]