Patientens rätt till vård

Alla har rätt till brådskande vård Alla har rätt till brådskande vård i Finland oberoende av medborgarskap, hemland eller grund till vistelsen i Finland. Med brådskande vård avses vård som ges vid till exempel akut sjukdom, olycksfall eller katastrof. En utländsk person ansvarar i allmänhet själv för kostnaderna för brådskande vård om han eller hon […]

Lagstiftning

I grundlagen tryggas rätten till oundgänglig försörjning och omsorg. Med omsorg avses bland annat brådskande sjukvård. I grundlagen finns även bestämmelser om icke-brådskande vård. För dess genomförande har de offentliga myndigheterna, kommunerna och staten ålagts en skyldighet att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt en skyldighet att främja invånarnas hälsa. Rätten till tillräckliga social- och […]

Fortsatt vård efter vård i Finland

Om du efter vård i Finland får fortsatt vård utomlands, ska du lämna patienthandlingarna som rör din vård till den instans som ansvarar för den fortsatta vården. I Finland är patienthandlingarna i allmänhet på finska eller svenska. Låt vid behov översätta handlingarna till andra språk. Den fortsatta vården kan innefatta till exempel rehabilitering, efterkontroller eller […]

Graviditet och förlossning i Finland

I Finland sker uppföljningen av graviditeten på rådgivningsbyråerna, som ingår i kommunernas primärvård. Även privata serviceproducenter kan erbjuda tjänster i anslutning till uppföljning av graviditeten. Du har alltid rätt till rådgivningsbyråernas tjänster och förlossningsvård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna om du har en hemkommun i Finland. Om du inte […]

Patienthandlingar i Finland

I patienthandlingarna antecknar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård i Finland de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet, planeringen, genomförandet och uppföljningen av vården. Varje utförd tjänst antecknas i patienthandlingarna. Anteckningarna i patienthandlingarna, remissen och sammanfattningen som rör vården ska göras inom fem dygn från det att tjänsten avslutades. Patienthandlingarna lagras i allmänhet tolv […]

Språk som vården ges på i Finland

Finska och svenska är Finlands officiella språk och tjänster inom hälso- och sjukvård ges i allmänhet på dessa språk. I allmänhet talar de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården även engelska. Vård ges på finska eller svenska beroende på om kommunen eller samkommunen som ordnar tjänsterna är en- eller tvåspråkig. I tvåspråkiga kommuner och samkommunen […]