När du kan få ersättning från FPA

Du kan få ersättning från FPA för kostnader för privat hälso- och sjukvård samt vårdrelaterade läkemedels- och resekostnader om du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland enligt EU-lagstiftningen ansvarar för kostnaderna för din sjukvård. du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för […]

Sjukvårds­ersättningar

FPA betalar sjukvårdsersättningar för en läkares och tandläkares arvoden kostnader för undersökningar och behandlingar som en läkare eller tandläkare har ordinerat kostnader för läkemedel som en läkare har ordinerat kostnader för resor i samband med sjukdom. Arvodena, undersökningen och vården baserar sig på en ersättningstaxa som anger ersättningens belopp. I allmänhet är kostnaden som du […]

FPA:s sjukvårds­ersättningar

Du kan fritt formulera överklagan. Överklagandet ställs till besvärsnämnden för social trygghet (Samu). Skicka överklagandet till FPA. Överklagandet ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick FPA:s beslut. Beslutet anses ha blivit delgivet sju dagar från den dagen beslutet postades.