Ersättning av kostnader

Hur ersätts patienten för vårdkostnader som uppkommit utomlands? Vårdkostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du själv har sökt vård i ett annat land eller om vården har varit medicinskt nödvändig under en vistelse utomlands (till exempel om du har blivit akut sjuk under en semesterresa). Du får ersättning för kostnaderna endast för sådan […]

Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

Du kan få ersättning för läkemedel som du har köpt utomlands om du blir akut sjuk utomlands du söker vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz du köper läkemedel i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. En förutsättning för ersättning är att du har en hemkommun i Finland eller att du är sjukförsäkrad i Finland. Läkemedelskostnader […]

Ersättning för läkemedel som köpts i Finland

Du kan få ersättning från FPA för läkemedel som du har köpt i Finland om något av följande villkor uppfylls du är sjukförsäkrad i Finland du har en hemkommun i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland du på […]

Läkemedels­ersättningar

Läkemedel ersätts i tre ersättningskategorier Grundersättningen är 40 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den lägre specialersättningen är 65 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den högre specialersättningen är 100 procent av läkemedlets pris eller referenspriset på det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 4,50 euro. För att du ska få specialersättning krävs att FPA har beviljat dig specialersättningsrätt. […]

När du kan få ersättning från FPA

Du kan få ersättning från FPA för kostnader för privat hälso- och sjukvård samt vårdrelaterade läkemedels- och resekostnader om du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland enligt EU-lagstiftningen ansvarar för kostnaderna för din sjukvård. du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för […]

Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts inte resekostnaderna. Ansök om ersättning för resekostnaderna från FPA inom sex månader från betalning med blankett SV 128. Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård […]

Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

I vissa situationer kan du även få resan för ett självriskpris om du i mållandet visar upp det europeiska sjukvårdskortet. Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mållandet. Om du behöver fortsatt vård direkt när du […]

Ersättning för vård utomlands

Du får ersättningar från FPA för vårdkostnader utomlands om du har betalat kostnaderna själv. Ansök om ersättningar från FPA med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen. För att få ersättning förutsätts i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade ersatts som […]

Ersättning av resor för personer från utlandet

Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland […]

Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vård om du bor i Finland. Dessutom ersätter FPA resekostnader till klienter som bor utomlands och som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för. Reseersättningar betalas även till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om […]