Klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården

Patienten har rätt att få ett specificerat beslut om klientavgiften. I beslutet ska det finnas en anvisning om hur man överklagar beslutet och vart överklagandet ska skickas. Klagomål gällande klientavgifter inom offentlig hälso- och sjukvård ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig […]

FPA:s beslut om förhandstillstånd

Förvaltningsdomstolens beslut kan vidare överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Du kan överklaga FPA:s beslut om förhandstillstånd om beslutet gäller dig eller om du är vårdnadshavare eller förvaltare för den person som nämns i beslutet. FPA skickar beslutet om förhandstillstånd för delgivning även till den verksamhetsenhet inom offentlig hälso- och sjukvård som […]

FPA:s beslut om intyg över rätt till vårdförmåner

Överklagandet ska lämnas skriftligt till FPA senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Du anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar från den dagen då beslutet postades.

FPA:s sjukvårds­ersättningar

Du kan fritt formulera överklagan. Överklagandet ställs till besvärsnämnden för social trygghet (Samu). Skicka överklagandet till FPA. Överklagandet ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick FPA:s beslut. Beslutet anses ha blivit delgivet sju dagar från den dagen beslutet postades.

Metoder för att trygga patientens rättsskydd och besvär

Besvärsmyndigheten och besvärsförfarandena beror på vad det är du vill överklaga. Besvärsmyndigheterna är kommuner och samkommuner som ordnar hälso- och sjukvården Regionförvaltningsverk tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira Besvärsnämnden för social trygghet förvaltningsrätten och högsta förvaltningsdomstolen försäkringsdomstolen. För en patientskada kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen. Riksdagens justitieombudsman Du kan lämna en […]