Vårdkostnader utomlands

Klientavgiften för hälso- och sjukvårdstjänster utomlands kan grunda sig på till exempel tjänstens produktifiering eller produktpris eller mållandets marknadspris. Kostnaden som uppbärs kan grunda sig även på om hälso- och sjukvårdstjänsten har producerats med offentliga eller privata medel. Utgångspunkten utomlands är att klienten själv betalar kostnaderna för vården. EU-lagstiftningen och de internationella överensstämmelserna som social […]

Klientavgifter

För användningen av tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården debiteras en klientavgift vars övre gräns har fastställts i lagstiftningen. Kommunen kan inte på eget initiativ ta ut en högre avgifter än de som fastställts i lagstiftningen. Om maximibeloppet för avgiften inte har fastställts, får avgiften för tjänsten vara högst lika stor som de kostnader […]

Klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården

Patienten har rätt att få ett specificerat beslut om klientavgiften. I beslutet ska det finnas en anvisning om hur man överklagar beslutet och vart överklagandet ska skickas. Klagomål gällande klientavgifter inom offentlig hälso- och sjukvård ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig […]