Vårdkostnader och ersättningar utomlands

Utgångspunkten utomlands är att klienten själv betalar kostnaderna för vården. EU-lagstiftningen och de internationella överenskommelserna om social trygghet som Finland har ingått kan förändra situationen så att du inte behöver själv betala alla dina vårdkostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna om du får medicinskt nödvändig vård i ett EU-/EES-land eller Schweiz med  […]

Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Om du inte har en hemkommun i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården i vissa fall debitera dina vårdkostnader från FPA, men i sista hand står du själv för dina vårdkostnader. De faktiska kostnaderna för att producera tjänsterna är avsevärt större än den klientavgift som du betalar. Klientavgift för kommuninvånare Om du har en […]

Klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården

Patienten har rätt att få ett specificerat beslut om klientavgiften. I beslutet ska det finnas en anvisning om hur man överklagar beslutet och vart överklagandet ska skickas. Klagomål gällande klientavgifter inom offentlig hälso- och sjukvård ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig […]