Social- och hälsovårdsreformen samt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

18.5.2017


Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, den så kallade gränslagen, går i slutet av maj vidare till behandling i riksdagen. Regeringspropositionen grundar sig på nödvändiga uppdateringar till följd av lagen om ordnandet av social- och hälsovården, valfrihetslagen och lagen om produktion av social- och hälsotjänster.

Huvudpunkterna i lagpropositionen är följande:

  • Vid gränsöverskridande situationer, då patienten reser till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz för vård, skulle hen betala klientavgiften som tillämpas i patientens eget landskap.
  • I fråga om direktvalstjänsterna skulle personen kunna söka planerad vård utomlands utan remiss. När en klient skulle använda tjänster som inte är direktvalstjänster, skulle hen behöva en remiss eller en bedömning av vårdbehovet för att kunna få ersättning enligt klientavgiftsnivån.
  • Klienten skulle även i fortsättningen först betala själv för vården och ansöka om ersättning från FPA i efterhand.
  • Övergångsperioden för ersättningar från sjukförsäkringen är åren 2019–2020. Om tjänsten inte ingår i direktvalstjänsterna och behandlingen inte uppfyller kriterierna för specialiserad sjukvård, men den uppfyller förutsättningarna för beviljande av ersättning enligt sjukförsäkringslagen, får klienten under övergångsperioden ersättning enligt sjukförsäkringslagen även i EU-situationer.
  • Landskapet skulle i fortsättningen ansvara för kostnaderna för invånarna i landskapet även vid gränsöverskridande situationer. FPA skulle fakturera landskapet kostnaderna en gång per år.
  • Ersättningar vid sjukdomsfall annat än i EU-/EES-länderna skulle i fortsättningen inte längre betalas.

FPA har lämnat sitt utlåtande om lagpropositionen. FPA förordar de föreslagna förändringarna. FPA vill fästa särskild uppmärksamhet vid att gränsöverskridande hälso- och sjukvård inte enbart gäller de ersättningar som betalas i efterhand för kostnaderna för hälso- och sjukvård som ges utomlands. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård omfattar även fastställande av rätten till vård, handläggning av förhandstillstånd för planerad vård utomlands, utbetalning av statliga ersättningar samt hantering av faktureringen av kostnaderna för hälso- och sjukvård mellan länderna. FPA ser det som ändamålsenligt att FPA även i fortsättningen ska sköta alla ovan nämnda uppgifter.

Alla utlåtanden (på finska) som gavs om regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns tillgängliga på statsrådets projektwebbplats.

Lagar och förordningar om hälso- och sjukvården, bland annat lagstiftning om rätten till vård i Finland för personer bosatta utomlands och om ersättning för vård som getts utomlands har sammanställts temavis i webbtjänsten Vårdenhetsval.fi.