Säsongsarbetare och ICT-anställda och användningen av hälsotjänster i Finland

22.1.2018


Bärplockare från Thailand, IT-expert från Indien, hotellreceptionist från Ryssland. I Finland vistas och arbetar varje år tusentals säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU, från de så kallade tredje länderna, och några hundra ICT-anställda (intra-corporate transfer), till exempel som direktörer för internationella bolag.

Som användare av de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna likställs säsongsarbetare och ICT-anställda med kommuninvånarna, även om de inte har en hemkommun enligt lagen om hemkommun i Finland. FPA utreder rätten till vård för säsongsarbetare och ICT-anställda på begäran av personen själv eller den offentliga hälso- och sjukvården samt utfärdar de intyg som behövs för att påvisa rätten till vård. Den som upprätthåller den offentliga hälso- och sjukvården har rätt att ansöka om statlig ersättning hos FPA, om vård har getts till en säsongsarbetare eller en ICT-anställd som inte har en hemkommun. Om arbetstiden och lönenivån för säsongsarbetaren eller den ICT-anställda uppfyller kraven som ställs för sjukförsäkringen, har personen dessutom rätt att få FPA:s ersättning för sina kostnader inom den privata hälso- och sjukvården och på apoteket.

En säsongsarbetare arbetar i Finland tillfälligt, under en säsong, i högst nio månader av en tolv månaders period. Hen är anställd av en finländsk arbetsgivare, vanligtvis en jordbruksföretagare. En ICT-anställd är i sin tur utsänd, alltså företagsinternt förflyttad från ett land utanför EU. Enligt ICT-direktivet avses med företagsintern förflyttning

  • tillfällig förflyttning i yrkes- eller utbildningssyfte av en tredjelandsmedborgare som är bosatt utanför medlemsstaternas territorier
  • från ett utanför en medlemsstats territorium etablerat företag
  • till en enhet som tillhör företaget eller samma koncern och som är etablerad i medlemsstatens territorium.

Den företagsinterna förflyttningen av en anställd får vara i högst tre år om hen arbetar som direktör eller sakkunnig. Förflyttningen av en anställd praktikant får vara i högst ett år. En familjemedlem till en säsongsarbetare eller en ICT-anställd har rätt till den offentliga hälso- och sjukvården endast om hen har en hemkommun i Finland.

Läs mer om din rätt till vård i Finland.