Personer utan hemkommun har rätt att använda hälsotjänster mot klientavgiften

2.6.2017


Ett särdrag i vårt offentliga servicesystem har varit hälsotjänsterna som ordnas bosättningsbaserat. Tjänsterna är lokala och tillhandahålls för invånarna i den egna kommunen. Ersättning för sjukvårdskostnaderna får alla som är sjukförsäkrade i Finland.

Också en utlänning som inte har en hemkommun eller en finländare som är stadigvarande bosatt utomlands kan ha rätt till de offentliga hälsotjänsterna och sjukvårdsersättningarna i Finland. Detta garanteras av den nationella lagstiftningen, Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som binder Finland. Till exempel har en pensionär som bor i Spanien och vars sjukvårdskostnader Finland betalar rätt att få sjukvård mot samma klientavgift som kommuninvånarna.

– Den som inte har en hemkommun ska alltid vara beredd att intyga sin rätt till vård, till exempel med det europeiska sjukvårdskortet. Det är viktigt att yrkesmänniskor inom hälso- och sjukvården vet, på vilka alla sätt klienten kan intyga sin rätt till vård, säger planerare Sanna Kuorikoski från FPA:s center för internationella ärenden.

Det europeiska sjukvårdskortet är det vanligaste sättet att påvisa sin rätt till vård och mot klientavgiften få vård vid hälsovårdscentraler eller sjukhus. Om klienten kommer från ett annat nordiskt land, kan hen intyga sin rätt till vård även med sitt identitetskort eller pass. En klient från Storbritannien eller Nordirland kan också intyga sin rätt till vård med sitt pass. För klienter från Australien accepteras endast passet som ett intyg för rätten till vård.

– Om klienten har ett av FPA utfärdat europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare, har hen rätt att få tjänster inom primärvården och den specialiserade sjukvården till samma pris som kommuninvånarna. FPA kan också utfärda ett intyg om rätten till vårdförmåner i Finland för en person som saknar hemkommun, konstaterar Kuorikoski.

Intyget om rätten till vårdförmåner och det europeiska sjukvårdskortet ska vara giltiga vid vårdtillfället. Om klienten inte har en hemkommun i Finland och ett intyg om rätten till vård inte kan utfärdas, har hen endast rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Då betalar patienten själv kostnaderna för produktionen av tjänsten.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla som flyttar till Finland eller utomlands och klienter som befinner sig i andra slags internationella situationer.