Gränslagen som revideras vidare till riksdagen

14.6.2017


Riksdagen föreslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, den så kallade gränslagen, och på sjukförsäkringslagen. Utgångspunkten skulle fortsättningsvis vara att kostnader för hälsotjänster utomlands skulle enbart ersättas för sådana hälsotjänster som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Detta skulle avse de hälsotjänster för vars kostnader landskapet skulle ha ansvarat i Finland. Regeringen gav sin proposition till riksdagen den 1 juni och lagen avses träda i kraft i början av 2019.

En person som söker sig till planerad vård i ett annat EU-land skulle få hälsotjänster med samma ersättningsgrunder som i Finland. När det är fråga om direktvalstjänster enligt lagen om valfrihet inom social- och hälsovården, skulle personen inte heller behöva förhandstillstånd eller -anmälan. Ersättningen av övriga hälsotjänster skulle förutsätta en bedömning av vårdbehovet eller en remiss.

Den som söker vård skulle fortsättningsvis vara skyldig att först själv betala kostnaderna får vården och resorna. Av kostnaderna skulle man i efterhand ersätta det belopp som landskapet med ansvar för personens hälsotjänster skulle ha använt för att ordna motsvarande vård. Personen själv skulle alltid betala den klientavgift som tas ut för samma eller motsvarande vård i Finland.

Landskapen och ansvaret för kostnaderna för hälsotjänster utomlands

I fortsättningen skulle det landskap som ansvarar för ordnandet av tjänsterna ansvara för samtliga kostnader för hälsovård till landskapets invånare i andra EU-/EES-länder och Schweiz. FPA skulle kalenderårsvis i form av en sammandragsfaktura fakturera de kostnader som uppkommit för givna hälsovårdstjänster av det landskap som är ansvarig för kostnaderna. Propositionen skulle trygga en bättre kostnadsersättning för personen än i dagsläget, när personen uttryckligen sökt sig till ett annat EU-land för att använda hälsotjänsterna.

Producenterna av hälsotjänster skulle ha skyldighet att ta emot personer från andra EU-/EES-länder och Schweiz som söker sig till vården utan diskriminering och på samma grunder som personer bosatta i Finland. Av dem som använder hälsotjänsterna skulle man kunna ta ut den normala klientavgiften och en avgift baserad på produktpriset.

Landskapets rätt att få Statlig ersättning av FPA för kostnader som orsakas av vissa hälsotjänster för personer som inte har en hemkommun skulle utvidgas. I fortsättningen skulle landskapet kunna få ersättning för kostnader som uppkommit för vård oberoende av patientens vilja efter sinnesundersökning, nödvändig vård för gravida, vissa undersökningar i anslutning till barnskydd samt isolering, behandling och läkemedelsbehandling enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

SHM:s meddelande 1.6.2017: Kostnaderna för en person som söker vård i ett annat EU-land minskar