Förnyelser på webbplatsen Vårdenhetsval.fi med hjälp av ett klientråd

27.11.2018


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Rajis) ordnade i september en klientverkstad tillsammans med Frantic. Syftet med verkstaden var att samla in feedback och tankar om webbplatsen Vårdenhetsval.fi och med hjälp av feedbacken utveckla webbplatsen så att den bättre betjänar klienternas behov.

Till verkstaden kallades Rajis klientråd, alltså personer som lämnat sina kontaktuppgifter bland annat på resemässan eller evenemanget Terve-SOS. Sammanlagt anmälde sig 28 frivilliga och sju av dem valdes till verkstaden.

”Här finns ju mycket information!”

På verkstaden gavs olika uppgifter med vars hjälp deltagarna undersökte webbplatsen Vårdenhetsval.fi. Rådsmedlemmarna funderade på i vilka situationer de kanske kunde behöva webbplatsen. Dessutom letade de information för tre olika situationer på webbplatsen:

  • Jag ska åka utomlands på en resa
  • Jag planerar utbytesstudier utomlands
  • Jag vill åka utomlands för planerad vård

Klientrådet funderade också på hurdan information de skulle vilja ha mer av på webbplatsen.

En del av rådsmedlemmarna besökte webbplatsen för första gången, medan en del hade tidigare letat efter information om till exempel vård utomlands på webbplatsen. I allmänhet tyckte rådsmedlemmarna att webbplatsen innehåller omfattande information, till och med mer information än vad de förväntade sig att hitta där. Ställvis upplevdes texterna på webbplatsen alltför byråkratiska och svårlästa. Beröm gavs till de praxisnära temasidorna på ingångssidan, där man bland annat hittar checklistor för utlandsresorberättelser om sjukfall utomlands och ett stort antal länkar till ytterligare information på ett och samma ställe.

En del av rådsmedlemmarna sökte information enligt land: var hittar jag hälsotjänster i Kroatien? Det var inte helt enkelt att hitta landsspecifik information på webbplatsen Vårdenhetsval.fi, men när man väl gjorde det så var belöningen rejäl: en lista över hälsotjänsterna i fler än 50 olika länder. Den landsspecifika informationen ansågs vara mycket viktig.

Sagt och gjort

Resultaten från verkstaden har nu sammanställts och fortsatta åtgärder stäms av under hösten. Det byråkratiska språket kommer att avhjälpas redan inom kort, eftersom man har gjort en grundlig genomgång av avsnitten Hälso- och sjukvårdstjänster utomlands och Till Finland för vård och det förbättrade innehållet i dem kommer att publiceras ännu i år. Dessutom planeras fler temasidor och berättelser.

Rajis och Frantic riktar ett varmt tack till verkstadsdeltagarna för deras värdefulla idéer. Om du vill lämna respons på webbplatsen, kan du göra detta via responsblanketten som finns på webbplatsen. Om du är intresserad av att medverka i klientrådet för utveckling av kontaktpunktens verksamhet och webbplatsen Vårdenhetsval.fi, hittar du mer information om detta på vår webbplats.