EU-medborgarnas kunskaper om gränsöverskridande hälso- och sjukvård fortfarande bristfälliga

29.1.2018


Patienterna söker sig inte lätt till planerad vård i ett annat EU-land och känner inte heller till sina rättigheter, säger en färsk undersökning av ANEC, som stöder de europeiska konsumenternas intressen i standardiseringsarbetet. Av de 1 656 EU-medborgarna som besvarade ANECs enkät hade 37 procent fått vård i ett annat EU-land på grund av akut insjuknande, men endast 4 procent hade rest till ett annat EU-land enkom i syfte att få vård.

EU:s patientdirektiv har gällt i snart fem års tid men hos konsumenterna råder det oklarhet kring rättigheterna och möjligheterna inom den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Mindre än hälften av dem som svarat på ANECs enkät (47 %) visste att de kunde få ersättning för vissa behandlingar om de skulle söka sig till planerad vård i ett annat land. Därför söker merparten av patienterna som får vård utomlands inte alls ersättning för vården i sitt hemland.

Patienterna som har använt hälsotjänster utomlands är i huvudsak nöjda med kvaliteten på den vård som de fått och med vårdpersonalen. Mindre än en tredjedel av de svaranden som fått vård utomlands hade stött på problem under behandlingsprocessen. Problemen rörde oftast tillgången till vård, förfaranden kring ersättning och lösning av tvister.

På hela EU:s nivå är vetskapen om existensen av kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård fortfarande liten (25 %). Enligt undersökningen är det särskilt viktigt att öka patienternas kunskaper om sådant som rör inledning och avslutande av vården, till exempel val av vårdenhet och besvärsförfaranden.

Läs mer om planerad vård utomlands.