Delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård inledde sin 3-årsperiod

18.4.2017


Den första delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har tillsatts och mandatperioden är 1.4.2017-31.3.2020. Delegationens ordförande är kanslichef Päivi Sillanaukee och vice ordförande avdelningschef Kirsi Varhila från social- och hälsovårdsministeriet.

Delegationens uppgift är att följa tillämpningen av lagstiftningen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, komma med förslag och initiativ till utveckling av lagstiftningen samt att behandla andra frågor som gäller verkställigheten av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och den gränsöverskridande hälso- och sjukvården på ett mer allmänt plan. Delegationen spelar också en viktig roll när det gäller att bedöma de effekter som uppstår då lagstiftningen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård verkställs.

Kommunikationen och informationsutbytet i anslutning till den gränsöverskridande hälso- och sjukvården sköts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som verkar i samband med Folkpensionsanstalten. Varje medlemsstat i Europeiska unionen har en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Läs mer om kontaktpunktens verksamhet (Vårdenhetsval.fi)

Läs mer om statsrådets beslut 30.3.2017 (endast på finska)